Nezamestnanosť verzus životné prostredie

Nezamestnanosť na Hornej Nitre klesá budovaním nových pracovných miest, tým však trpí životné prostredie.

Odpad produkuje každý človek, no podniky,  ktoré znižujú nezamestnanosť v našom regióne,  produkujú hlavne nebezpečný odpad.  Jeho likvidáciou sa zaoberá aj firma, sídliaca na Hornej Nitre, konkrétne v obci Nedožery-Brezany,  ktorú sme oslovili. Navštívili sme túto firmu, aby sme videli, ako to funguje v praxi. Ukázali nám, ako sa likviduje nebezpečný tekutý odpad.

Tento odpad, ktorý sa k nim vozí z firiem, prevažne z priemyselného odvetvia, sa prvotne musí označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, na ktorom spravidla musí byť: názov odpadu, jeho číslo, fyzikálne a chemické vlastnosti, nebezpečné vlastnosti, odporúčané spôsoby zneškodňovania, opatrenia pri haváriách a požiaroch (pri rozsypaní, rozliatí a pod.), vhodné hasiace prostriedky, prvá pomoc, pôvodca a spracovateľ odpadu a ďalšie údaje. Následne sa vzorka odpadu skontroluje v laboratóriu a podľa povahy a vlastností  sa spracuje v ČOV (Čističke odpadových vôd).

Je to zdĺhavý proces, pri ktorom sa v reaktoroch rozráža odpad na olej, kal a odpadovú vodu. Možno sa zdá neefektívne, že z jedného odpadu vznikajú ďalšie, ale z odpadu primárne vzniknutá odpadová voda sa následne vyvezie do ďalšej ČOV, kde sa upravuje na úžitkovú vodu, ktorú používame v našich domácnostiach.

Firma sa zaoberá nakladaním s odpadmi, ich zberom, separáciou, recykláciou a efektívnym eliminovaním. Nie každá firma však vie, ako odpad,  vzniknutý počas produkcie, správne zlikvidovať. Nesprávnou likvidáciou nebezpečného odpadu dochádza k infikovaniu pôdy, vzduchu i vody, čo spôsobuje zvýšenú chorobnosť  v regióne a nepriaznivé podmienky pre život. Je vedecky dokázané, že v regiónoch so zvýšenou priemyselnou produkciou sú podmienky pre život oveľa horšie.  Zmeniť by to však mohla správna likvidácia odpadu nie len vo firmách a prevádzkach, ale aj v domácnostiach.
 

Spoločnosť by sa mala svedomitejšie zaujímať o likvidáciu odpadov, ktoré tvorí.

„Vďaka ČOV žijeme aspoň o trochu lepší život!“ Autor: Soňa Krebesová

Reaktory v ČOV, autor: Soňa Krebesová

Meno autora/autorov

Soňa Krebesová

Veková skupina

15-18

Škola

SOŠ Polygrafická