Poklady Slovenska

Poklady Chránenej krajinnej oblasti.

Mladí reportéri z Gymnázia Ladislava Sáru sa  rozhodli  preskúmať problém znečistenia nivy Moravy.

Toto územie je zaradené do sústavy národných aj medzinárodných chránených území. Je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, vyhlásenej ako prvej nížinnej Chránenej krajinnej oblasti na Slovensku. Niva Moravy je tiež súčasťou sústavy chránených území NATURA 2000, Ramsarskej konvencie o ochrane mokradí medzinárodného významu, Birdlife International a mnohých ďalších. Avšak toto výnimočné územie je ohrozované rôznymi faktormi. Jedným z nich je, tak ako v mnohých lokalitách na Slovensku, znečisťovanie odpadom.  Reportéri sa vybrali do tejto oblasti na malý prieskum. Smeti sa nevyskytovali na jednom mieste vo veľkom množstve. Výnimku tvorilo pár čiernych skládok, ktoré boli kde-tu rozmiestnené. Človek by si povedal, čo ma po pár odpadkoch, avšak v takejto významnej lokalite je aj pár veľa. Je logické, že za týmto odpadom stojí človek.

Anketa

Avšak uvedomujú si ľudia toto znečistenie? Snažia sa podnikať veci na jeho zmiernenie?

Reportéri vyšli do ulíc Devínskej Novej Vsi a pýtali sa jej obyvateľov na ich skúsenosti a názory, ktoré len potvrdili výskum reportérov. Prvý respondent krátkej ankety mladých reportérov uviedol: ,,Nedá sa povedať, že by tam bolo čisto, ale sú aj špinavšie oblasti. V každom prípade by tam mohlo byť čistejšie.” Tiež reportérom spomenul, že voľakedy smeti pri Morave zbieral, avšak v súčasnosti na to už zabúda.

Druhý respondent mladým reportérom povedal, že nevie, či sú pri Morave smeti, lebo si to nevšíma. Po položení otázky mladých reportérov, či zbieral niekedy pri Morave smeti, len udivene pokýval hlavou.

A obec?

Reportéri tiež zisťovali postoj obce, Devínskej Novej Vsi, ktorej sa tento problém bezprostredne dotýka. Dozvedeli sa, že návštevníci sa správajú tak, ako by mali, a po niektorých zostáva v prírode odpad. Tiež samotná rieka prináša  (ale aj odplaví) odpad pri stúpaní a poklese jej hladiny.

Reportéri zistili, že mestská časť v tejto oblasti umiestnila 7 košov + 1 kôš na psie exkrementy že ich vyprázdňujú 2 razy do týždňa.

Mladí reportéri sú toho názoru, že mestská časť vynakladá úsilie na riešenie tohto problému, aj keď je to mimo ich kompetencie, napr. pripravuje projekt cezhraničnej spolupráce, ktorý bude zameraný najmä na posilnenie ochrany životného prostredia, zintenzívnenie a zefektívnenie environmentálnej výchovy na MŠ a ZŠ. Taktiež plánuje zriadiť ekocentrum a podporovať ekoturizmus.

Riešenie?

Riešením tohoto problému je väčšia angažovanosť občanov, väčší záujem o svoje okolie. Ako mladí reportéri zistili, obec je naklonená každej iniciatíve z radov občanov. Preto sa aj chystajú zorganizovať akciu zameranú na riešenie tohoto problému.

 


Meno autora/autorov

Filip Glatz, Katarína Poljaková, Simona Murániová, Kristína Murániová, Albert Vrzgula, Andrea Ševčovičová

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium na Ulici Ladislava Sáru

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Starý zavlažovací systém.