Prevzaté správy zo Slovenska

28.02.2018

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Vás pozýva na podujatie pre učiteľov programu Zelená škola.

V programe Zelená škola už 14. rok sledujeme príbehy učiteľov, ktorým sa “zelená cesta” stala životným poslaním. Učiteľov, ktorí sú inšpiráciou pre svojich žiakov a okolie, pre ktorých je učenie viac ako len práca. Ako poďakovanie sme pre nich v spolupráci s generálnym partnerom programu Zelená škola, spoločnosťou Západoslovenská energetika (ZSE), pripravili výnimočný deň so zaujímavým programom.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.3. 2018 - Elektrárňa Piešťany

10.00 - 13.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM:

08.30 registrácia účastníkov

8.30 - 10.00 - lektorované sprevádzanie po elektrárni

10.00 - 11.30 - hlavný program: skupina HEX, Samo Trnka, príbeh Zelenej školy a i.

11.30 - 13.00 - slávnostná recepcia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Program je určený pre koordinátora programu Zelená škola + dve osoby podľa
vlastného výberu. Účastníkov poprosíme vyplniť do 7.3. tento registračný formulár.

PrílohaVeľkosť den_ucitelov_pozvanka_final.pdf94.28 KB
23.02.2018

Pozývame vás do Prešova na poslednú prednášku už 24. ročníka nášho zimného prednáškového cyklu. O riekach a ich ranách a jazvách bude rozprávať ichtyológ a ekológ Vladimír Kováč. Tešíme sa na vás už vo štvrtok, 1. marca o 17.00, v priestoroch čajovne Božský Oráč (Hlavná 24 vo dvore).

čítať viac

22.02.2018

Aj Jana Kirschner sa rozhodla pomôcť pri záchrane lesov. Ďakujeme!

čítať viac

19.02.2018

Pozývame vás na premietanie dokumentárneho filmu Erika Baláža zo série Tajomné Karpaty NESMRTEĽNÝ LES a diskusiu s náčelníkom lesoochranárskeho zoskupenia VLK JURAJOM LUKÁČOM a jeho kolegyňou KATARÍNOU GRICHOVOU z kmeňa Čergov.

* Upresnenie programu: film začína od 17:00, diskusia od 18:00.

Vstupné: dobrovoľné ... odporúčané vstupné: 4 € / 2 € (študenti, ZŤP, deti) - celý výťažok ide na podporu aktivít lesoochranárskeho združenia VLK

čítať viac

19.02.2018

Pozývame vás do Prešova na 4. prednášku už 24. ročníka nášho zimného prednáškového cyklu. O pôvode a evolúcii moderného človeka a jeho súpútnika psa bude rozprávať prof. RNDr. JURAJ KRAJČOVIČ, CSc., molekulárny biológ, genetik a antropológ.
Tešíme sa na vás už vo štvrtok, 22. februára o 17.00, v priestoroch čajovne Božský Oráč (Hlavná 24 vo dvore).

čítať viac

16.02.2018

Odborná porota vybrala z 56 doručených projektov 10 najlepších školských projektov, ktoré získajú podporu v grantovom programe "POMÁHAME VYRÁSŤ". Vďaka podpore dm drogerie markt s.r.o. vybrané školy podporíme sumou v celkovej výške 10 000 eur na realizáciu aktivít zameraných na praktickú environmentálnu výchovu, s cieľom znížiť ekologickú stopu v jednotlivých témach programu Zelená škola.

Podporené školy:

- Základná škola Postupimská 37, Košice

- Katolícka spojená škola Rajec

- Základná škola Dolná Tižina

- Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

- Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok

- Materská škola Lienka, Zvolen

​- Základná škola Ľ. Štúra, Modra

​- Odborné učilište internátne, Želovce

- Základná škola s materskou školou Š. Ďurovčíka, Palín

​- Základná škola T.J. Moussona, Michalovce

​-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školy, ktoré sa uchádzali o podporu v grantovom programe budú o výsledku informované aj prostredníctvom e-mailu.

V prípade otázok kontaktujte Katarínu Lepeškovú na lepeskova@zivica.sk alebo 0917 35 35 32.

Grantový program koordinuje Kancelária programu Zelená škola s podporou dm drogerie markt s.r.o.

 

14.02.2018

 

Niekedy je ťažké odlíšiť  aktivity  ekologickej od aktivít environmentálnej  výchovy. Pri práci s verejnosťou ale aj so školami sme si všimli, že pojmy environmentalistika a ekológia sú vnímané a vysvetlované rôzne, niektorí ich považujú dokonca za synonymá. Je však dôležité, aby sme s týmito pojmami vedeli pracovať a aby sme dokázali ekologickú výchovu od tej environmentálnej odlíšiť, a to nie len pri písaní environmentálneho akčného plánu, ale aj pri celom procese realizácie programu Zelená škola u Vás na škole. 

 

Keďže Zelená škola je program zameraný na rozvoj environmentálnej výchovy, aj tretí seminár sme venovali rozdielom medzi eko a enviro-výchovou a ako správne nastaviť aktivity tak, aby aspĺňali  ciele a zámer programu (a venovali sa teda prioritne environmentálnej výchove).

 

Ekologická výchova (zo slova ekológia, je „vedný odbor biológie)

 skúma vzťahy medzi organizmami a životným   prostredím a vzťahy medzi živými organizmami   navzájom. Tento prístup sa zameriava najmä   na spoznávanie prírody – rastlín a živočíchov.

  Obľúbené "eko" aktivity sú napr. pozorovanie   a kŕmenie vtákov, poznávanie rastlín a   zakladanie herbárov, určovanie vtákov podľa   spevu, pozorovanie fenológie a pestovanie   rastlín, zisťovanie liečivých účinkov rastlín.

    Environmentálna výchova(EV)  vychádza z environmentalistiky-

   „náuky o životnom prostredí, ktorá využíva aj poznatky   vedného   odboru ekológie,   skúma pôsobenie človeka na   ekosystémy,   zaoberá sa prevenciou znečisťovania   životného   prostredia,   nápravou vzniknutých škôd a prevenciou   nežiaducich   zásahov.   Environmentalistika zahrňuje taktiež   ochranu prírody, monitoring   zložiek životného prostredia,   využívania prírodných zdrojov,   hospodárenia s energiami,   starostlivosť o zdravie ľudskej   populácie a pod. EV sa teda zaoberá najmä vplyvom človeka na svoje prostredie a jeho dôsledkami.

   Typické zaužívané aktivity EV sú napríklad minimalizácia           odpadu, znovupožívanie odpadových materiálov, monitoring     čistoty okolia školy/vodného toku/časti lesa a podnikanie   príslušných krokov na elimináciu negatívneho vplyvu, opatrenia   na šetrenie energiou, vodou, preferovanie pešej/cyklistickej   dopravy pred automobilovou, pomáhanie chráneným územiam –   napr. kosenie lúk, aktivizáciaa zapájanie verejnosti (výchova k   aktívnemu občianstvu) a pod.

 

Pri rozvoji EV je dôležité samozrejme aj to, keď žiaci upevňujú vzťah k prírode a poznávajú jej živé aj neživé zložky. "Eko" aktivity by však nemali tvoriť gró akčného plánu a našich aktivít počas certifikačného obdobia. "Eko" aktivity sa bežne vyučujú na biologických predmetoch a nemusia byť teda nutne súčasťou akčného plánu, i keď do istej miery sú dôležité. Treba však nakombinovať aktivity tak, aby sa dosiahol požadovaný efekt. EV by mala obsahovať vzdelávanie, informovanie a zapojenie komunity a tiež akčný čin, ktorý by viedol k odstráneniu(alebo eliminácii) a prevencii pred nežiadúcim vplyvom človeka na životné prostredie.

 

 

Každú "eko" aktivitu môžeme pretaviť do enviro aktivity, pokiaľ ju dobre nastavíme už na začiatku. Napr. medzi     bľúbené enviro aktivity, ktoré si pan/i koordinátor/ky  vybrali na seminári v Žiline, patrí aj zeleninová a bylinková záhrada. Aby sme však nespadli len do ekologickej (biologickej) výuky a pestovateľstva, premyslíme si poriadne, ako do tejto aktivity zapracovať aj enviro aspekt. Na seminári sme spoločne prišli na to, že v záhrade by sme mohli robiť rovesnícke vzdelávanie napr. o včelách a ich dôlležitosti pre rozvoj biodiverzity. Opeľovače si treba chrániť a treba im vytvárať vhodné podmienky pre existenciu, pretože v dnešnej dobe sú ohrozené aj z dôvodu využívania stále väčšieho množstva pesticídov alebo zlého spôsobu kosenia. O vlastných bylinkách môžeme hovoriť aj z hľadiska spotreby čajov a iných rastlín, ktoré kupujeme v obchodoch zbytočne, pretože si ich dokážeme dopestovať sami. Okrem toho, že čaje a ovocie či zelenina sú častokrát balené aj v niekoľkých vrtvách obalov (a tak vzniká zbytočný odpad), väčšina z nich musí precestovať stovky až tisíce kilometrov, aby sa dostali k nám na pult (zbytočné kilometre=zbytočné emisie a vyplytvaná energia).

 

Ďalšou súčasťou seminára boli inšpirácie na aktivity k dňom Zeme- Dni Zelených škôl. Školy tentokrát dostali úlohu - doniesť plagát s aktivitami, ktoré počas dní Zeme realizovali a na ktoré boli naozaj hrdé. Spoločne sme si plagátmi prešli a o jednotlivých aktivitách sme sa rozprávali. Verím, že to bol pre mnohé školy prínosný blok a odniesli si z neho plno inšpirácií a nápadov. Príklady dobrej praxe nájdete k rôznym témam aj v prílohe v ppt. 

Poslednou časťou seminára boli infoblok (v prílohe) a konzultácie na rôzne témy. Veríme, že pre každého, kto sa seminára zúčastnil, bol prínosný a každý si z neho odniesol to, čo potreboval.

DOTAZNÍK SO SPäTNOU VäZBOU

Keďže sa stále snažíme zlepšovať náš imetodicky a info servis pre Vás, budeme radi, ak vyplníte spätnú väzbu z 3.regionálneho seminára (školy ktoré sa seminára zúčastnili a spätnú väzbu ešte nevyplnili). Dotazník nájdete tu.

Ďakujeme pekne.

PrílohaVeľkosť dzs_reg.seminar.pdf2.74 MB enviro-eko.pdf1.34 MB infoblok_2018.pdf3.92 MB
09.02.2018

Pozývame vás do Prešova na 3. prednášku už 24. ročníka nášho zimného prednáškového cyklu. O Karpatoch na historických mapách bude rozprávať Peter Sabo. Tešíme sa na vás už vo štvrtok, 15. februára o 17.00, v priestoroch čajovne Božský Oráč (Hlavná 24 vo dvore).

čítať viac

02.02.2018

Pozývame vás do Prešova na 2. prednášku už 24. ročníka nášho zimného prednáškového cyklu. O divokej prírode a našom vzťahu k nej bude rozprávať náš náčelník Juraj Lukáč. Tešíme sa na vás už vo štvrtok, 8. februára o 17.00, v priestoroch čajovne Božský Oráč (Hlavná 24 vo dvore).

čítať viac

28.01.2018

Od Ministerstva životného prostredia sme dostali odpoveď na viac ako 50 tisíc podpisov pod petíciou za NIČ. V nej minister ŽP László Sólymos uvádza

"... že ministerstvo požiadavky uvedené v petícii neodmieta a vie sa s nimi do veľkej miery stotožnit' z hľadiska cieľov, ktoré sledujú. Ďalej zdôrazňujem, že niektoré z požiadaviek uvedené v petícii sú už v súčasnosti zapracované do návrhu strategického dokumentu - Envirostratégia SR do roku 2030, ktorý navrhuje základné smerovanie pre vytváranie strategického rámca v oblasti ochrany životného prostredia."

Prečítajte si ju aj vy.

čítať viac

24.01.2018

Pozývame vás do Prešova na 1. prednášku už 24. ročníka nášho zimného prednáškového cyklu. O antropocéne bude rozprávať náš obľúbený Petr Pokorný, štvrtohorný paleoekológ. Tešíme sa na vás už vo štvrtok, 1. februára o 17.00, v priestoroch čajovne Božský Oráč (Hlavná 24 vo dvore).

čítať viac

23.01.2018

Kancelária programu Zelená škola Vás pozýva na trojdňový kurz „Minimalizmus v živote a v škole“, ktorý sa uskutoční 7. až 9. marca 2018 vo Vzdelávacom centre Zaježová

Stále častejšie sa stretávame s príbehmi jednotlivcov, ktorí vďaka svojmu odhodlaniu dokázali motivovať svoje okolie a vyriešiť na prvý pohľad neriešiteľné problémy vo svojej komunite, škole, či meste. Ako sa im podarilo presvedčiť ostatných? Osvedčeným receptom je osobný príbeh, v ktorom ukazujeme, že zmena je skutočne možná. Aj v Zelenej škole sa snažíme ukazovať len to, čo sami autenticky žijeme.

Príďte sa pozrieť na tému ODPAD z iného uhla pohľadu a zistiť čo “zodpovedná spotreba a životný minimalizmus” vlastne sú. Ukážeme si spôsoby a ako ich preniesť do svojej domácnosti a následne aj do svojej školy.

Inšpirovať vás budú:

  • aktivity zamerané na environmentálnu výchovu a globálne vzdelávanie, ktoré využijete v škole
  • praktické tipy a nápady zamerané na zodpovednú spotrebu
  • zaujímavý večerný hosť Juraj Hipš (riaditeľ CEEV Živica), ktorý vám predstaví existenciálnu ekovýchovu.
  • Učiteľka, konzultantka a bývalá koordinátorka Zelenej školy zo Súkromnej základnej školy u Filipa v Banskej Bystrici, Katarína Jánošová, ktorá vám predstaví koncept “zerowaste” v osobnom živote a v škole.
  • a veľa iného v téme zodpovednej spotreby a životného minimalizmu

Kurzom Vás prevedú lektorky programu Zelená škola Katarína Lepešková a Dorota Martincová. Viac infomácií o nich nájdete tu

Na kurz je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 23.2 2018 vyplnením tohto prihlasovacieho formulára. Účasť na kurze ja spoplatnená poplatkom vo výške 30 EUR.

Viac informácii nájdete v prílohe.

V prípade otázok neávhajte kontaktovať Katarínu Lepeškovú na lepeskova@zivica.sk alebo 0917353532

PrílohaVeľkosť pozvanka_na_kurz_minimalizmus_v_zivote_a_skole.pdf407.51 KB
19.01.2018

Pozývame Vás na podujatie "Jedlá zmena (ne)končí", zamerané na zdieľanie inšpiratívnych príbehov a príkladov dobrej praxe zo škôl, ktoré boli zapojené do projektu Jedlá zmena, alebo pracovali s témou zodpovednej spotreby potravín v programe Zelená škola.

Dátum a miesto konania:

6. 2. 2018
Cikkerova sieň v Radnici, Banská Bystrica
/od 10.00 do 14.00 hod.

...................................................................

Podujatie je určené pre:

3 zástupcov školy (1 koordinátor/ka, 2 žiaci/žiačky/kolegyne/kolegovia/rodičia)

...................................................................

Súčasťou stretnutia je aj ranná káva/čaj a poobedný raut. Stretnutie je bezplatné a je možné preplatiť vaše cestovné náklady.

Prihlásiť sa je možné do 26.1. 2018 prostredníctvom formulára.

(Podujatia sa môžu zúčastniť aj školy, ktoré neboli zapojené do projektu Jedlá zmena, ale pracujú s témou zodpovednej spotreby potravín.)

 

Teším sa na spoločné stretnutie,
Dorota Martincová
koordinátorka projektu Jedlá zmena

martincova@zivica.sk

tel.: 0915 851 972 

 

pozvánka:

 

 

PrílohaVeľkosť pozvanka_jedla_zmena.pdf344.72 KB
15.01.2018

V sobotu 3. marca 2018 o 15-tej hodine sa rozbehne už 15. ročník internetovej hry Sendvič, v ktorej hráči riešia zaujímavé hádanky, úlohy a šifry. Účastnícky poplatok posielajú prihlásené tímy vybranej mimovládke, medzi ktorými je opäť aj VLK. Minulého roku sme od 15 tímov dostali 196 € a 1 920 Kč, za čo všetkým úprimne ďakujeme. Z našich si pri riešení úloh najlepšie počínal tím Pralinky zvlášť s 15. miestom a Včíl skačem so 45. miestom. Prihlásiť sa môžu záujemci z celého sveta, počet súťažiacich v jednom tíme je 1-5.

čítať viac

10.01.2018
 

Kancelária programu Zelená škola Vás pozýva na Tretí regionálny seminár

 šk. roku 2017/18, ktorý sa uskutoční:

Bratislava

Kedy: 21. a 22. februára 2018, od 9:00 do 13:00 hod.

Kde: Kancelária CEEV Živica, Búdková 3552/22, 811 04 Bratislava 

Zvolen

Kedy: 13. februára 2018, od 9:00 do 13:00 hod.

Kde: CEEV Živica, P.O. Hviezdoslava 28, 2. poschodie

Košice

Kedy: 20. a 21. februára 2018, od 9:00 do 13:00 hod.

Kde: Výmenník Obrody,(na ulici Obrody, vedľa paneláku č. 2)

Žilina

Kedy: 13. februára 2018, od 9:00 do 13:00 hod.

Kde: Čajovňa u dobrej víly, P.O.Hviezdoslava 9, Žilina

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminár je určený pre zelenoškolské koordinátorky a koordinátorov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o environmentálnej výchove v praxi, chcú sa inšpirovať novými aktivitami a tiež utvárať pozitívnu klímu a postoje  na škole, aby aj ich škola bola inšpiráciou pre okolie.

Rozvoj programu Zelená škola a priama realizácia aktivít so skutočne pozitívnym dopadom  nie len pre samotných žiakov, ale aj celej školskej komunity a jej okolia si vyžaduje nadšenie, chuť pracovať,  kreatívne nápady, spoluprácu, zapojenie ostatných, dávku poznania a skúseností. Na seminári sa preto budeme venovať týmto témam:

  • Aký je rozdiel medzi environmentálnou výchovou a eko-výchovou?
  • Chystáte sa na Dni Zelených škôl a chcete sa inšpirovať novými aktivitami?
  • Ako do aktivít zapájať žiakov aj ostatných členov školskej komunity?

Ak hľadáte odpovede na tieto otázky, potom je seminár určený Vám. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAPACITA JEDNÉHO SEMINÁRU JE OBMEDZENÁ NA 35 ÚČASTNÍČOK/ÚČASTNÍKOV. O ich naplnení Vás budeme informovať.

Prihlásiť sa môžu maximálne 2 zástupcovia z 1 školy. Každý jeden účastník/účastníčka vyplní formulár zvlásť.

Prihlasovací formulár ako aj informácie o mieste konania kurzov nájdete v pozvánke v prílohe.

 

Prihlásiť sa môžete aj tu:

Košice - formulár vyplňte do 6.2. 2018 do 12:00 hod.

Formulár pre seminár v Košiciach (20.2. 2018)

Formulár pre seminár v Košiciach (21.2. 2018)   

  

Žilina - formulár vyplňte do 6.2. 2018 do 12:00 hod.         

Formulár pre seminár v Žiline (13.2.2018)   

          

Zvolen - formulár vyplňte do 6.2. 2018 do 12:00 hod.       

Formulár pre seminár vo Zvolene (13.2.2018)      

 

Bratislava-formulár vyplňte do 6.2. 2018 do 12:00 hod.   

Formulár pre seminár v Bratislave (21.2.2018)

Formulár pre seminár v Bratislave (22.2.2018)      

 

Tentokrát dostávate aj domácu úlohu :)

Spoločne s kolégiom alebo s inými žiakmi prosím pripravte plagát, kde by ste sa pochválili aktivitami, ktoré sa Vám naozaj podarili a na ktoré ste hrdí. Zamerajte sa prosím na Dni Zeme – čo ste robili v minulosti? Poprípade aj iné aktivity, ktoré ste počas roka realizovali a mali pekný dopad. Fantázii sa medze nekladú, môžete kresliť, písať, vystrihovať, robiť koláže z fotiek, urobiť komix...je to na Vás. Plagát podpíšte menom Vašej školy a mesta/obce a doneste si so sebou na seminár. Budeme sa tešiť.

 Vaše prípadné nejasnosti alebo otázky Vám zodpovie Jana Lapínová na lapinova@zivica.sk, alebo na  t.č. +421 905 391 534

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie,

Tím programu Zelená škola

PrílohaVeľkosť pozvanka_3_rs.pdf644.06 KB
07.01.2018

Kancelária programu Zelená škola v spolupráci s dm drogerie markt s.r.o. Grantový program pre školské projekty s názvom "POMÁHAME VYRÁSŤ" .

Cieľom nového ročníka grantového programu „Pomáhame vyrásť“ je podporiť praktickú environmentálnu výchovu zameranú na zníženie ekologickej stopy v jednotlivých témach programu Zelená škola.

O granty sa môžu uchádzať len školy registrované v programe Zelená škola v školskom roku 2017/18.

Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 1 000,- eur. Celkovo bude podporených 10 školských projektov, ktoré vyberie odborná porota.

Uzávierka prijímania žiadostí je 31.1.2018 odoslaním vyplnenej žiadosti v elektronickej forme na lepeskova@zivica.sk.

Viac informácií nájdete v grantovej výzve.

V prípade ďalších otázok kontaktujte Katarínu Lepeškovú na lepeskova@zivica.sk alebo 0917 35 35 32.

PrílohaVeľkosť ziadost_grant_pomahame_vyrast_17-18.docx189.26 KB vyzva_pomahame_vyrast_17_18final.pdf298.46 KB