Domov v odpadkoch

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Filip Polák

Veková skupina

15-18

Škola

SOŠ Polygrafická

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: