Krása "odpadu" 2

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Roman Haninec

Veková skupina

11-14

Škola

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: