Napodobňovanie

Reportážny kontext/riešenie problému:

Môže sa plastová kvetina rovnať realnej kvetine?? Napodobniť ju však nemôže

Meno autora/autorov

Štefan Jasečko

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: