Odpad nemal šancu

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Samuel Turiak

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ s MŠ Udiča

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: