O kampani

Kampaň LITTER LESS pre menej odpadu http://www.yre.global/about-the-campaign/ je spoločnou iniciatívou Nadácie spoločnosti Wrigley a Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (FEE, www.fee.global) . Kampaň sa realizuje prostredníctvom dvoch vzdelávacích programov: Eco-Schools (12 krajín http://www.ecoschools.global/who-can-participate/) a Mladí reportéri pre životné prostredie (9 krajín http://www.yre.global/who-can-participate/). Cieľom kampane je zapojiť a vzdelávať deti a mladých ľudí o problematike odpadu a povzbudiť ich pozitívnym krokom.

Slovensko tento školský rok nie je oficiálne do medzinárodnej kampane zapojené, ale v rozbehnutých aktivitách z minulých rokov pokračujeme. Téma minimalizácie odpadu je na Slovensku viac než aktuálna a preto budú školy zapojené do programu aj naďalať vzdelávať pre menej odpadu  (praktické kroky na minimalizáciu odpadov na škole, prezentácie či iné aktivity na tému odpadu na vyučovaní, prepájanie odpadovej problematiky s učebnými osnovami, nástenka, Komunitný akčný deň...).

Hlavné ciele kampane Litter Less:

  • Zvýšiť uvedomenie o dopadoch znečistenia a odpadov na miestne životné prostredie;
  • Zvýšiť vedomosti a praktické zručnosti na predchádzanie odpadu a nakladanie s odpadom;
  • Zlepšiť správanie študentov v predchádzaní znečistenia a v nakladaní s odpadom;
  • Zlepšiť odpadové hospodárstvo na škole, s cieľom minimalizácie odpadu;
  • Inšpirovať príkladmi dobrej praxe školského odpadového hospodárstva publikovaním fotografií s krátkymi popismi na webových stránkach škôl;
  • Reportovať o problémoch týkajúcich sa znečistenia a odpadu na miestnej úrovni a navrhnúť riešenia formou článkov, fotografií a videospotov;
  • Ovplyvniť ďalších ľudí komunikáciou cez multimédiá a iné kanály;
  • Spolupracovať s inými školami (aj v zahraničí) s cieľom šíriť príklady dobrej praxe.

Ako to funguje:

V rámci kampane LITTER LESS mladí reportéri vo veku 11-18 rokov skúmajú MIESTNY alebo REGIONÁLNY problém znečistenia alebo odpadu, napr. jeho vplyv na živú prírodu alebo ľudské zdravie. Svoje zistenia publikujú vo forme článkov, fotoreportáží alebo videoklipov v miestnych tlačených alebo online médiách a na sociálnych sieťach. Súčasťou žurnalistickej tvorby Mladých reportérov by mali byť aj návrhy riešení na minimalizáciu odpadu.