Pravidlá programu Mladí reportéri pre životné prostredie

Mladí reportéri pre životné prostredie je medzinárodný vzdelávací program Nadácie pre environmentálne vzdelávanie.

Programu na Slovensku zastrešuje sieť environmentálne - vzdelávacích výchovných organizácií ŠPIRÁLA. Celoslovenskú koordináciu zabezpečuje CENTRUM ENVIRONMENTÁLNYCH AKTIVÍT v Trenčíne.

Vízia programu

Roky 2005 až 2014 vyhlásila Organizácia spojených národov za „Dekádu vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj“. V súlade s jej kontextom vedie program Mladí reportéri študentov k tomu, aby skúmali environmentálne témy, navrhovali riešenia a o stave životného prostredia pravdivo informovali verejnosť. Veríme, že len tie problémy, o ktorých bude spoločnosť diskutovať, sa môžu dočkať reálnej zmeny.

Základné pravidlá

1. Podmienky účasti v programe

Do programu Mladí reportéri pre životné prostredie sa môže prihlásiť každá základná, stredná a vysoká škola na Slovensku. Program je otvorený aj pre študentov - jednotlivcov a organizácie, venujúce sa ochrane životného prostredia, environmentálnemu či mediálnemu vzdelávaniu. 

Jednotlivci sa prihlasujú vytvorením osobného účtu na webovej stránke programu.

Škola alebo organizácia:

 • ustanoví koordinátora zodpovedného za vedenie programu a registráciu školy / organizácie, pričom jeho zameranie na environmentálnu a mediálnu výchovu je výhodou, nie podmienkou;
 •  vytvorí na škole tím mladých reportérov, pričom
      - účasť v program by mall byť pre študentov dobrovoľná,
      - študenti môžu pracovať ako skupina alebo jednotlivci pod záštitou školy, 
      - program môže byť súčasťou vyučovania alebo mimoškolskou aktivitou,
      - tím tvoria minimálne dvaja študenti, maximálny počet nie je daný;
 •  vyplní registračný formulár.

2. Účasť v programe

Jednotlivec alebo tím mladých reportérov s podporou pedagóga alebo koordinátora realizuje počas školského roku nasledujúce aktivity:

 • výber témy jednotlivých novinárskych článkov alebo dlhodobého školského projektu konzultuje s koordinačným tímom programu; téma sa týka problematiky životného prostredia a udržateľného rozvoja;
 • program Mladí reportéri pre životné prostredie prezentuje na pôde školy;
 • pracuje v teréne, kontaktuje hlavných aktérov skúmaného problému, dá priestor aj protichodným názorom;
 • navrhne riešenie skúmaného problému;
 • o svojich zisteniach informuje verejnosť, pričom všetky výstupy pod hlavičkou programu konzultuje s koordinačným tímom programu;
 • dodržiava princípy novinárskej etiky a Etický kódex Mladých reportérov;

3. Etický kódex Mladých reportérov

„Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu, toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu pre svoje presvedčenie a zahŕňa právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami bez ohľadu na hranice.“                                                                                                                   (Všeobecná deklarácia ľudských práv)

Účastníci programu Mladí reportéri pre životné prostredie pracujú pod záštitou Slovenského syndikátu novinárov, ktorý je oficiálnym partnerom programu. Majú všetky práva a povinnosti súvisiace s výkonom novinárskej práce, a to v komunikácii s verejnosťou, inštitúciami, odbornými organizáciami, úradmi atď.

Účastníci programu Mladí reportéri sú povinní riadiť sa platnými zákonmi a tiež princípmi novinárskej etiky. Etický kódex Mladých reportérov vychádza z Etického kódexu novinára

I. Základné hodnoty
1. Pre mladého reportéra sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej činnosti sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.
2. Hlavnými zásadami, ktorými sa mladý reportér riadi, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

II. Mladý reportér a verejnosť 
1. Mladý reportér je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.
2. Mladý reportér je povinný vždy uvádzať zdroj svojich informácií, ak nie sú tieto informácie všeobecne známe, alebo sa nepovažujú za všeobecne známe v odvetví, ktorému sa venuje. 
3. Mladý reportér nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé.
4. Mladý reportér nikdy nemanipuluje s textovými, obrazovými, zvukovoobrazovými či zvukovými záznamami ani fotografiami. Prípustné sú len tie technické úpravy, ktorých cieľom je zlepšiť ich kvalitu, či
zrozumiteľnosť. Koláže, montáže, rekonštrukcie či ilustračné záznamy musia byť jasne označené.
5. Titulky článkov alebo programov nesmú byť zavádzajúce, ani nepravdivé. To isté platí pre upútavky a reklamy, ktorými sa články a programy propagujú.
6. Mladý reportér nesmie vydávať svoje staršie dielo za nové.
7. Mladý reportér pri výkone svojej práce alebo v súvislosti s ňou neprijíma dary alebo iné výhody, ktoré by mohli ohroziť jeho nestrannosť a objektivitu, alebo ktoré sa dajú chápať ako pokus o ovplyvnenie jeho práce. Výnimkou z tohto pravidla sú bežne poskytované drobné reklamné predmety a občerstvenie na tlačových konferenciách a iných podujatiach určených verejnosti a zástupcom médií.
8. Ak sa mladý reportér ocitne v konflikte záujmov, najmä ak pracuje na úlohe, ktorá sa týka jeho rodiny alebo blízkych, obchodných alebo podnikateľských záujmov, informuje o tom kanceláriu programu Mladí reportéri pre životné prostredie. Ak tá rozhodne, že napriek konfliktu záujmov má na úlohe ďalej pracovať, primeranou formou o tom informuje verejnosť.
9. Mladý reportér nevyužíva výsady vyplývajúce z účasti v programe Mladí reprotéri pre svoj súkromný prospech, nepreukazuje sa novinárskym preukazom alebo uvedením príslušnosti k programu v situáciách, ktoré nesúvisia s priamymi aktivitami v rámci programu.
10. Mladý reportér sa politicky neangažuje, ak by jeho politická činnosť mohla viesť ku konfliktu záujmov a spochybniť jeho nestrannosť alebo objektivitu.
11. Ak mladý reportér zistí, že zverejnil nesprávnu informáciu, je povinný spraviť všetko pre jej bezodkladnú opravu aj bez vyzvania ktorejkoľvek z dotknutých strán alebo kancelárie programu.

III. Mladý reportér a objekt jeho záujmu
1. Mladý reportér bez súhlasu dotknutej osoby nesmie písať, hovoriť o skutočnosti a zobrazovať skutočnosť tak, aby zasahoval do súkromného života dotknutej osoby; môže tak urobiť iba v prípade, že verejný záujem si vyžaduje poznať jej súkromie; nesmie znižovať jej dobré meno, česť a dôstojnosť, pokiaľ osoba sama nevyvoláva podozrenie, že postupuje protizákonne alebo vzbudzuje pohoršenie.
2. Mladý reportér rešpektuje prezumpciu neviny. Celé mená ľudí podozrivých z trestnej činnosti zverejňuje len v prípade, že zverejnenie ich mena predstavuje dôležitý verejný záujem.
3. Mladý reportér nepodnecuje nenávisť, ani diskrimináciu založenú na rase,svetonázore, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, veku, sociálnom postavení, pohlaví či sexuálnej orientácii. O príslušnosti ľudí k menšine informuje iba v prípade, že táto informácia je v kontexte daného príspevku relevantná.
IV. Mladý reportér a zdroj informácií
1. Mladý reportér získava textové, zvukové, zvukovoobrazové a obrazové záznamy a podklady pre články a iné diela tak, aby bolo zrejmé, že je novinár aneskrýva svoje celé meno a príslušnosť ku konkrétnemu médiu. Na nahrávanie telefonického rozhovoru vopred upozorní.
2. Mladý reportér dodržiava prísľuby ochrany dôverného zdroja, kým ho tejto povinnosti nezbaví informátor.
3. Na verejných vystúpeniach a zhromaždeniach je mladý reportér oprávnený robiť textové, zvukové, zvukovo-obrazové aj obrazové záznamy bez výslovného súhlasu vystupujúcich osôb, ak nedochádza k porušeniu autorských práv alebo práv súvisiacich. Rovnako môže postupovať aj pri vyhotovovaní záznamov a zbieraní informácií na verejných priestranstvách.
4. Mladý reportér pristupuje so zvýšenou citlivosťou a zodpovednosťou k osobám, ktoré nemajú skúsenosti s komunikáciou s novinármi, neuvedomujú si dôsledky svojho konania, alebo sa ocitli v obzvlášť zložitej životnej situácii, najmä k obetiam či svedkom zločinov a tragédií.
5. Maloletých a deti využíva ako zdroj informácie len vo výnimočných prípadoch a s osobitným ohľadom.
6. Mladý reportér má povinnosť chrániť súkromie a záujmy osôb uvedených v predchádzajúcom odseku a nezneužívať ich dôveru. Túto povinnosť môže porušiť iba v prípade, že sa nedá inak naplniť dôležitý verejný záujem.
7. Mladý reportér nie je povinný pristúpiť na požiadavku dodatočnej korekcie, nezverejnenia či neodvysielania informácie získanej v súlade s týmto kódexom zo strany respondenta, ktorý predtým so zverejnením súhlasil. V odôvodnených prípadoch môže ešte pred začiatkom rozhovoru akceptovať dohodu o jeho následnej autorizácii. Ak respondent požaduje autorizáciu, mladý reportér je povinný ho informovať, že v rámci nej je možné len spresnenie priamych citácií respondenta, nie zmena významu odpovedí alebo vyčiarknutie odpovedí, ktoré v pôvodnom rozhovore odzneli.
8. Autorizácia záznamu či textu sa obmedzí výlučne na vyjadrenia, ktoré poskytol samotný respondent. Novinár nepristúpi na dohodu, ktorá by respondentovi umožnila súhlasiť s použitím jeho vyjadrenia až v kontexte celého programu alebo článku.
9. Mladý reportér nepoužije vo svojej činnosti mimoriadne prostriedky, t. j. uverejnenie neoverených či súkromných informácií, bez konzultácie a súhlasu kancelárie programu. Využitie takýchto prostriedkov je možné len v prípade verejného záujmu.

VI. Mladý reportér, autority a kolegovia 
1. Koordinátori a účastníci programu aktívne podporujú dodržiavanie tohto kódexu a chránia slobodu prejavu mladých reportérov a novinárov. 
2. Účastníkov programu Mladí reportéri pre živtné prostredie nemožno nútiť k takej činnosti a k podieľaniu sa na tvorbe takých stanovísk, ktoré by zásadne odporovali jeho svedomiu; pre uplatnenie tohto práva mladému reportérovi nesmie byť spôsobená ujma na iných právach.
3. Mladý reportér nesmie vydávať cudzí text, fotografiu či iné dielo alebo záznam za vlastné.
4. Ak chce mladý reportér uverejniť rovnaký alebo podobný príspevok vo viacerých médiách, musí na to médiá upozorniť.
5. Mladý reportér má povinnosť odhaľovať a zverejňovať neetické a protiprávne konanie svojich kolegov.

VI. Cenzúra
1. Cenzúrou sa rozumie obmedzenie, potlačenie, alebo nezverejnenie informácie, obrazu, či záznamu, ak k nemu došlo z politických, obchodných či osobných dôvodov.
2. Cenzúra je nezlučiteľná s etickými pravidlami novinárskej práce a zakazuje sa.
3. Kancelária programu má právo rozhodovať o témach, ktorým sa mladí reportéri budú venovať, určovať spôsob ich spracovania a rozhodnúť o nezverejnení diela. Redigovanie ani editovanie textov, obrázkov, programov a iných zvukových a obrazových diel sa nepovažuje za cenzúru.
4. Redigovaním sa rozumie úprava textu, zvukového, zvukovo-obrazového alebo obrazového záznamu z hľadiska významovej štruktúry, dramaturgickej výstavby, vecnej a faktickej presnosti, gramatickej
správnosti a zrozumiteľnosti.
5. Editovaním sa rozumie riadenie celého procesu získavania a spracovania informácií určených pre vydanie alebo vysielanie, rozhodovanie o ich uverejnení alebo zaradení do vysielania, dĺžke, žánri, poradí, v akom sú uverejnené alebo odvysielané a kontexte, v ktorom sú zverejnené.

4. Metodická podpora

Každý zo zapojených študentov, škôl alebo organizácií má nárok na bezplatnú metodickú podporu, ktorú jej poskytuje kancelária programu počas celého školského roku, a to:

 • metodické materiály pre študentov aj pedagógov;
 • individuálne konzultácie s koordinačným tímom;
 • informačný servis a výmena skúseností prostredníctvom emailovej konferencie medzi všetkými účastníkmi programu;
 • regionálne informačné semináre;
 • novinárske preukazy Mladých reportérov (po splnení registračných podmienok);
 • vlastný prístup k interaktívnej časti stránky www.mladireporteri.skô
 • vlastný prístup k e-learningu. 

5. Certifikát

Certifikát potvrdzujúci účasť v programe Mladí reportéri pre životné prostredie získa každá škola alebo organizácia, ktorá splní nasledujúce podmienky:

1. Škola / organizácia je zaregistrovaná na slovenskej webovej stránke Mladých reportérov.
2. Témy článkov alebo dlhodobého školského projektu a všetky výstupy sú odkonzultované a schválené kanceláriou programu.
3. Program je prezentovaný na pôde školy / organizácie.
4. Mladí reportéri o svojich zisteniach informovali lokálnu verejnosť.
5. Mladí reportéri pracovali v teréne.
6. Mladí reportéri dodržiavali zásady Etického kódexu programu.

Certifikáty školy preberajú v rámci celoslovenského odovzdávania cien finalistom v súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie, ktoré sa koná koncom školského roka - zvyčajne v máji.

6. Vylúčenie z programu

V prípade, že študent zaregistrovaný v programe uverejní výstup pod hlavičkou programu Mladí reportéri pre životné prostredie bez predošlej konzultácie s koordinačným tímom alebo inak poruší Etický kódex Mladých reportérov, uskutoční kancelária programu nasledujúce kroky:

• študenta vylúči z programu Mladí reportéri;
• študentovi bude odobraný novinársky preukaz Mladých reportérov;
• informáciu o porušení pravidiel a meno študenta uverejní na webovej stránke programu.

PrílohaVeľkosť
pravidla_201112.doc401.5 KB