Zabezpečenie dostupnosti vody, udržateľného hospodárenia s vodou a hygienických zariadení pre všetkých

6.1 Do roku 2030 zabezpečiť univerzálny a rovný prístup k bezpečnej a cenovo dostupnej pitnej vode
pre všetkých.
6.2 Do roku 2030 spravodlivo pre všetkých zabezpečiť zodpovedajúce sanitačné a hygienické
zariadenia a skoncovať s defekáciou na verejnosti, so zvláštnym ohľadom na potreby žien, dievčat a
ľudí v ťažkej situácii.
6.3 Do roku 2030 zlepšiť kvalitu vody znížením jej znečistenia, obmedzením vyhadzovania odpadov
do vody a minimalizáciou vypúšťania nebezpečných chemických látok do vody, znížiť podiel
znečistených odpadových vôd na polovicu a podstatne zvýšiť recykláciu a bezpečné opätovné
využívanie vody v celosvetovom meradle.
6.4 Do roku 2030 podstatne zvýšiť efektivitu využívania vody vo všetkých sektoroch a zabezpečiť
udržateľný odber a dodávky pitnej vody tak, aby bol vyriešený nedostatok vody a podstatne sa znížil
počet ľudí trpiacich jej nedostatkom.
6.5 Do roku 2030 zaviesť integrovanú správu vodných zdrojov na všetkých úrovniach, a to aj za
pomoci cezhraničnej spolupráce tam, kde je to vhodné.
6.6 Do roku 2020 zabezpečiť ochranu a obnovu ekosystémov súvisiacich s vodou, vrátane hôr, lesov,
mokradí, riek, kolektorov podzemných vôd a jazier.
6.a Do roku 2030 rozšíriť medzinárodnú spoluprácu a podporu budovania kapacít v rozvojových
krajinách v rámci programov a činností súvisiacich s vodou a sanitačnými zariadeniami, zahrňujúcimi
zadržovanie, odsoľovanie a efektívne využívanie vody, čistenie odpadových vôd a využívanie
technológií recyklácie a opätovného využívania vody.
6.b Podporovať a posilňovať zapojenie miestnych komunít do zlepšovania správy vodných zdrojov a
sanitačných zariadení.