Zabezpečenie prístupu k cenovo dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých

7.1 Do roku 2030 všetkým zabezpečiť prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a moderným
energetickým službám.
7.2 Do roku 2030 podstatne zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celosvetovom
energetickom mixe.
7.3 Do roku 2030 celosvetovo zdvojnásobiť energetickú účinnosť.
7.a Do roku 2030 zlepšiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti sprístupňovania výskumu a technológií
čistej energie, vrátane energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej účinnosti a pokročilých a
čistejších technológií fosílnych palív; podporovať investície do energetickej infraštruktúry a
technológií čistej energie.
7.b Do roku 2030 rozšíriť infraštruktúru a vylepšiť technológie pre dodávky moderných a
udržateľných energetických služieb pre všetkých v rozvojových krajinách, hlavne v najmenej
rozvinutých a malých ostrovných rozvojových štátoch.