Propagovanie mierovej a inkluzívnej spoločnosti pre trvalo udržateľný rozvoj, zabezpečenie prístupu k spravodlivosti pre všetkých a vytvorenie efektívnych, spoľahlivých a inkluzívnych inštitúcií na všetkých úrovniach

16.1 Výrazne znížiť všetky formy násilia a s tým súvisiacu mieru úmrtnosti na celom svete.
16.2 Skoncovať so zneužívaním, vykorisťovaním a obchodom s ľuďmi, a so všetkými formami násilia
na deťoch a ich mučením.
16.3 Podporovať zvrchovanosť práva na národnej aj medzinárodnej úrovni a zabezpečiť rovný prístup
k spravodlivosti pre všetkých.
16.4 Do roku 2030 výrazne znížiť pohyb nezákonných finančných prostriedkov a zbraní, usilovať sa
o prinavrátenie odcudzeného majetku a bojovať proti všetkým formám organizovaného zločinu.
16.5 Podstatne obmedziť korupciu a úplatkárstvo vo všetkých formách.
16.6 Vytvoriť účinné, zodpovedné a transparentné inštitúcie na všetkých úrovniach.
16.7 Zabezpečiť zodpovedné, inkluzívne, participatívne a zastupiteľské rozhodovanie na všetkých
úrovniach.
16.8 Rozšíriť a posilniť zapojenie rozvojových krajín do rozhodovania v medzinárodných inštitúciách.
16.9 Do roku 2030 poskytnúť všetkým právnu subjektivitu, vrátane registrácie pri narodení.
16.10 Zabezpečiť verejnosti prístup k informáciám a ochranu základných slobôd, v súlade
s vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými dohodami.
16.a Posilniť príslušné štátne inštitúcie, okrem iného aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce,
pre budovanie kapacít na všetkých úrovniach, pre boj proti násiliu, terorizmu a trestnej činnosti,
najmä v rozvojových krajinách.
16.b Podporovať a presadzovať nediskriminačné zákony a politiku udržateľného rozvoja.