Vybudovanie odolnej infraštruktúry, podpora inkluzívnej a udržateľnej industrializácie a podpora inovácií

9.1 Rozvinúť kvalitnú, spoľahlivú, udržateľnú a odolnú infraštruktúru, zahŕňajúcu aj regionálnu a
cezhraničnú infraštruktúru, na podporu ekonomického rozvoja a zvýšenej kvality života, so
zameraním na ekonomicky dostupný a rovný prístup pre všetkých.
9.2 Podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a do roku 2030 významne zvýšiť podiel
priemyslu na zamestnanosti a HDP, s ohľadom na podmienky v jednotlivých krajinách, a zdvojnásobiť
jeho podiel v najmenej rozvinutých krajinách.
9.3 Zlepšiť prístup malých priemyslových a iných podnikov – najmä v rozvojových krajinách – k
finančným službám, vrátane dostupných úverov, a ich začleňovanie do hodnotových reťazcov a trhov.
9.4 Do roku 2030 zmodernizovať infraštruktúru a zdokonaliť vybavenie priemyslových podnikov tak,
aby boli udržateľné, účinnejšie využívali zdroje; ďalej využívať viac čistých a k životnému prostrediu
šetrných technológií a výrobných procesov; zapoja sa všetky štáty s ohľadom na svoje možnosti.
9.5 Posilniť vedecký výskum, zlepšiť technologickú vybavenosť priemyselných odvetví vo všetkých
krajinách, najmä rozvojových a do roku 2030 podporovať inovácie a významne zvýšiť počet
výskumných a vývojových pracovníkov na 1 milión obyvateľov a výdavky na súkromný a verejný
výskum a vývoj.
9.a Napomáhať k rozvoju udržateľnej a odolnej infraštruktúry v rozvojových krajinách
prostredníctvom lepšej finančnej, technologickej a technickej podpory africkým, najmenej
rozvinutým, vnútrozemským rozvojovým a malým ostrovným rozvojovým krajinám.
9.b Podporovať rozvoj technológií, výskumu a inovácií v rozvojových krajinách, vrátane zabezpečenia
priaznivého politického prostredia, okrem iného pre diverzifikáciu priemyslu a výrobu tovaru s
pridanou hodnotou.
9.c Výrazne zvýšiť prístup k informačným a komunikačným technológiám a usilovať sa o poskytovanie
všeobecného a cenovo dostupného prístupu k internetu v najmenej rozvinutých krajinách do roku
2020.