Budovanie inkluzívnych, bezpečných, odolných a udržateľných miest a ľudských sídiel

11.1 Do roku 2030 všetkým zabezpečiť prístup k zodpovedajúcemu, bezpečnému a cenovo
dostupnému bývaniu a základným službám, a zlepšiť podmienky bývania v slumoch.
11.2 Do roku 2030 všetkým poskytnúť prístup k bezpečným, finančne dostupným, ľahko prístupným
a udržateľným dopravným systémom, zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky, predovšetkým
rozšírením verejnej dopravy so zvláštnym dôrazom na potreby ľudí v ťažkej situácii, ako sú ženy, deti,
osoby so zdravotným postihnutím a starší ľudia.
11.3 Do roku 2030 posilniť inkluzívnu a udržateľnú urbanizáciu a kapacity pre participatívne,
integrované a udržateľné plánovanie a správu miest a obcí vo všetkých krajinách.
11.4 Zlepšiť úsilie na ochranu a záchranu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
11.5 Do roku 2030 výrazne znížiť počet úmrtí a ďalších negatívnych dopadov prírodných katastrof
zahŕňajúcich pohromy spojené s vodou. Týka sa to tiež priamych ekonomických strát vo vzťahu ku
globálnemu HDP. Zvláštnu pozornosť je nutné venovať ochrane chudobných a zraniteľných ľudí.
11.6 Do roku 2030 znížiť nepriaznivý dopad životného prostredia miest na ich obyvateľov,
predovšetkým zameraním pozornosti na kvalitu ovzdušia a nakladanie s komunálnym a iným
odpadom.
11.7 Do roku 2030 zabezpečiť všeobecný prístup k bezpečnej, inkluzívnej a prístupnej mestskej zeleni
a verejnému priestoru , najmä pre ženy a deti, starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím.
11.a Podporovať pozitívne ekonomické, sociálne a environmentálne väzby medzi mestskými,
prímestskými a vidieckymi oblasťami, zlepšením národného a regionálneho rozvojového plánovania.
11.b Do roku 2020 výrazne zvýšiť počet miest a obcí, ktoré prijímajú a realizujú integrované politiky a
plány na podporu inklúzie, účinného využívania zdrojov, zmierňovania a adaptácie na klimatické
zmeny, odolnosť voči katastrofám, a vypracovať a realizovať komplexné riadenie rizika katastrof na
všetkých úrovniach v súlade so Sendaiským rámcom pre DRR 2015 – 2030.
11.c Podporovať najmenej rozvinuté krajiny, okrem iného aj prostredníctvom finančnej a technickej
pomoci, pri stavbe udržateľných a odolných budov, s využitím miestnych materiálov.