Odstránenie hladu, dosiahnutie potravinovej bezpečnosti, zlepšenie výživy a podpora udržateľného poľnohospodárstva

2.1 Do roku 2030 ukončiť hlad a zabezpečiť všetkým ľuďom, najmä chudobným a zraniteľným,
vrátane malých detí, prístup k bezpečnej, výživnej a postačujúcej strave po celý rok.
2.2 Do roku 2030 odstrániť všetky formy podvýživy a do roku 2025 dosiahnuť medzinárodne
dohodnuté ciele ohľadom zakrpatenia a vychudnutia detí mladších ako 5 rokov a vyriešiť výživové
potreby dospievajúcich dievčat, tehotných a dojčiacich žien a starších osôb.
2.3 Do roku 2030 zdvojnásobiť poľnohospodársku produktivitu a príjmy drobných poľnohospodárov –
najmä žien, pôvodných obyvateľov, rodinných farmárov, pastierov, rybárov – pomocou zaistenia
bezpečného a rovného prístupu k pôde, ďalším výrobným zdrojom (a vkladom), znalostiam,
finančným službám, trhom a vytváraniu príležitostí na tvorbu pridanej hodnoty a prístupu
k zamestnaniu v nepoľnohospodárskom sektore.
2.4 Do roku 2030 zaviesť systémy udržateľnej výroby potravín a odolné poľnohospodárske postupy,
ktoré zvýšia produktivitu a výrobu a pomôžu zachovať ekosystémy posilňujúce schopnosť pôdy
prispôsobiť sa klimatickým zmenám, extrémnemu počasiu, suchu, záplavám a ďalším pohromám,
a ktoré postupne zlepšia kvalitu pôdy.
2.5 Do roku 2020 zabezpečiť zachovanie genetickej rozmanitosti osív, pestovaných plodín,
hospodárskych a domácich zvierat a ich divoko žijúcich príbuzných druhov, okrem iného pomocou
správne spravovaných a diverzifikovaných semenných a rastlinných bánk na národnej, regionálnej
a medzinárodnej úrovni a zabezpečiť prístup k spravodlivému zdieľaniu prínosov z využívania
genetických zdrojov a tradičných poznatkov, v súlade s medzinárodnými dohodami.
2.a Zvýšiť investície do vidieckej infraštruktúry, poľnohospodárskeho výskumu a nadstavbových
služieb, vývoja technológií a génových bánk zvierat a rastlín, za účelom zlepšenia
poľnohospodárskych výrobných kapacít v rozvojových krajinách, predovšetkým v tých najmenej
rozvinutých, okrem iného aj prostredníctvom posilnenia medzinárodnej spolupráce.
2.b Napraviť a predchádzať obchodným obmedzeniam a deformáciám na svetových
poľnohospodárskych trhoch, okrem iného prostredníctvom súbežného odstraňovania všetkých
foriem dotácií na vývoz a ďalších opatrení s podobným účinkom, v súlade s mandátom Doha
Development Round.
2.c Prijať opatrenia k zabezpečeniu riadneho fungovania trhu potravinárskych komodít a ich
derivátov a uľahčiť včasný prístup k informáciám o trhu, vrátane informácií o potravinových
rezervách, s cieľom prispieť k obmedzeniu extrémnej nestálosti cien potravín.