Ochrana, obnova a podpora udržateľného využívania suchozemských ekosystémov, udržateľného hospodárenia s lesmi, boj proti rozširovaniu púští, zastavenie a zvrátenie znehodnocovania pôdy a zastavenie straty biodiverzity

15.1 Do roku 2020 zabezpečiť ochranu, obnovu a udržateľné využívanie suchozemských
a vnútrozemských sladkovodných ekosystémov a ich služieb, hlavne lesy, mokrade, hory a suché
oblasti, v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd.
1;5.2 Do roku 2020 podporiť zavádzanie udržateľného hospodárenia so všetkými typmi lesov, zastaviť
odlesňovanie, obnoviť zničené lesy a podstatne zvýšiť zalesňovanie a obnovu lesov na celom svete.
15.3 Do roku 2030 bojovať proti rozširovaniu púští, obnovovať znehodnotenú pôdu, vrátane území
postihnutých rozširovaním púští, suchom či záplavami, usilovať sa o dosiahnutie sveta, v ktorom už
nedochádza k degradácii pôdy.
15.4 Do roku 2030 zabezpečiť zachovanie horských ekosystémov, vrátane ich biodiverzity, aby sa
zvýšila ich schopnosť poskytovať výhody nevyhnutné pre udržateľný rozvoj.
15.5 Prijať neodkladné a dôrazné opatrenia na znižovanie degradácie prirodzeného prostredia,
zastaviť straty v biodiverzite a do roku 2020 chrániť a zabraňovať vyhynutiu ohrozených druhov.
15.6 Zabezpečiť spravodlivé rozdeľovanie prínosov vyplývajúcich z využívania genetických zdrojov
a podporovať zodpovedajúci prístup k týmto zdrojom.
15.7 Prijať neodkladné opatrenia na skoncovanie s pytliactvom a pašovaním chránených druhov
rastlín a živočíchov a riešiť ponuku a dopyt po nelegálnych prírodných produktoch.
15.8 Do roku 2020 zaviesť opatrenia proti zavlečeniu invazívnych druhov do suchozemských
a vodných ekosystémov a výrazne znížiť ich dopad na tieto ekosystémy, kontrolovať alebo odstrániť
prioritné invazívne druhy.
15.9 Do roku 2020 začleniť hodnoty ekosystému a biodiverzity do národného i regionálneho
plánovania, rozvojových procesov a stratégií na znižovanie chudoby.
15.a Mobilizovať a významne zvýšiť finančné prostriedky zo všetkých zdrojov na zachovanie a
udržateľné využívanie biodiverzity a ekosystémov.
15.b Mobilizovať značné prostriedky zo všetkých zdrojov na všetkých úrovniach na financovanie
udržateľného hospodárenia s lesmi a poskytnúť rozvojovým krajinám zodpovedajúce stimuly na
zlepšenie tohto hospodárenia, vrátane ochrany a obnovy lesov.
15.c Zvýšiť medzinárodnú podporu boja proti pytliactvu a pašovaniu chránených druhov, okrem
iného aj zvyšovaním schopnosti miestnych komunít, venovať sa udržateľným spôsobom obživy.