Zachovanie a trvalo udržateľné využívanie oceánov, morí, morských zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj

14.1 Do roku 2025 predchádzať a výrazne znižovať znečistenie morí, najmä znečistenie, ktoré je
spôsobené činnosťou na pevnine, vrátane odpadkov a znečistenie živín.
14.2 Do roku 2020 udržateľne spravovať a chrániť morské a pobrežné ekosystémy, aby sa zabránilo
výrazným negatívnym dopadom, okrem iného aj posilňovaním ich odolnosti a opatreniami na ich
obnovu, s cieľom zabezpečiť zdravé a produktívne oceány.
14.3 Minimalizovať a riešiť dopady okysľovania oceánov, okrem iného i prehlbovaním vedeckej
spolupráce na všetkých úrovniach.
14.4 Do roku 2020 dosiahnuť účinnú reguláciu rybolovu, skoncovať s nadmerným rybolovom,
nezákonným, nehláseným a neregulovaným rybolovom, a tiež s nešetrnými metódami rybolovu,
zaviesť vedecky podložené plány hospodárenia, s cieľom obnoviť populácie rýb v čo najkratšom
možnom čase, prinajmenšom na takú úroveň, ktorá dokáže produkovať maximálny udržateľný výnos
podľa biologických vlastností jednotlivých druhov.
14.5 Do roku 2020 zakonzervovať aspoň 10% pobrežných a morských oblastí v súlade
s vnútroštátnym a medzinárodným právom a na základe najlepších dostupných vedeckých informácií.
14.6 Do roku 2020 zakázať niektoré formy dotácií na rybolov, ktoré prispievajú k nadmernému
rybolovu a upustiť od zavádzania obdobných nových dotácií s vedomím, že zodpovedný a efektívny,
špeciálny a diferencovaný prístup k rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám by sa mal stať
neoddeliteľnou súčasťou vyjednávania Svetovej obchodnej organizácie o dotáciách na rybolov.
14.7 Do roku 2030 zvýšiť ekonomický prínos z udržateľného využívania morských zdrojov, okrem
iného aj prostredníctvom riadeného rybolovu, aquakultúry a cestovného ruchu pre malé ostrovné
rozvojové a najmenej rozvinuté štáty.
14.a Rozšíriť vedecké poznanie, rozvíjať výskumné kapacity a transfer námorných technológií,
s ohľadom na kritériá a pokyny Medzivládnej oceánografickej komisie o transfere námorných
technológií, a s cieľom zlepšiť zdravie oceánov a zvýšiť prínos biologickej rozmanitosti morí na rozvoj
rozvojových krajín, hlavne malých ostrovných rozvojových a najmenej rozvinutých štátov.
14.b Zabezpečiť malým rybárom prístup k morským zdrojom a trhom.
14.c Posilniť ochranu a udržateľné využívanie oceánov a ich zdrojov prostredníctvom
medzinárodného práva, ako je to napísané v Dohode o morskom práve, ktorá ustanovuje právny
rámec pre zachovávanie a udržateľné využívanie oceánov a ich zdrojov, s odvolaním sa na článok 158
dokumentu Budúcnosť, ako ju chceme (The Future We Want).