Zníženie nerovnosti v rámci jednotlivých krajín a medzi krajinami

10.1 Do roku 2030 postupne dosiahnuť a udržať rast príjmov spodných 40% populácie na úrovni
vyššej ako je celoštátny priemer.
10.2 Do roku 2030 posilňovať a podporovať sociálne, ekonomické a politické začleňovanie všetkých,
bez ohľadu na vek, pohlavie, zdravotné postihnutie, rasu, etnický pôvod, náboženské vierovyznanie
a ekonomické alebo iné postavenie.
10.3 Zabezpečiť rovnosť príležitostí a znížiť nerovnosti, najmä odstraňovaním diskriminačných
zákonov, politík a postupov a podporou vhodných právnych predpisov, politík a postupov.
10.4 Prijať politické opatrenia, hlavne vo fiškálnej a mzdovej oblasti a v oblasti sociálnej ochrany
a postupne dosiahnuť väčšiu rovnosť.
10.5 Zlepšiť reguláciu a monitoring globálnych finančných trhov a inštitúcií a posilniť uplatňovanie
týchto regulácií.
10.6 Zabezpečiť väčšie zastúpenie a silnejší hlas pre rozvojové štáty, pri rozhodovaní v rámci
medzinárodných ekonomických a finančných inštitúcií, s cieľom vytvoriť efektívnejšie, vierohodnejšie,
spoľahlivejšie a legitímnejšie inštitúcie.
10.7 Uľahčovať riadenú, bezpečnú a zodpovednú migráciu a mobilitu ľudí, zahŕňajúcu uplatňovanie
plánovaných a dobre riadených migračných politík.
10.a Uplatňovať zásadu zvláštneho a diferencovaného prístupu k rozvojovým krajinám, hlavne k tým
najmenej rozvinutým, v súlade s dohodami Svetovej obchodnej organizácie.
10.b Podporovať oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) a finančné toky zahŕňajúce priame zahraničné
investície do štátov, ktoré to najviac potrebujú, hlavne najmenej rozvinuté, africké štáty, malé
ostrovné a vnútrozemské rozvojové štáty, v súlade s ich národnými plánmi a programami.
10.c Do roku 2030 znížiť náklady na transakcie na odosielanie migrantov na menej ako 3% a
eliminovať kanály s nákladmi vyššími než 5%.