OBJEKTívNE O KLIMATICKEJ ZMENE

Autor: Mária Jánošíková

Čitajte tiež


Autor: Mária Jánošíková
<p>Program Mlad&iacute; report&eacute;ri pre životn&eacute; prostredie približuje environment&aacute;lne probl&eacute;my a&nbsp;uč&iacute; žurnalistick&yacute;m znalostiam najm&auml; žiakov. Av&scaron;ak minul&yacute; pondelok &scaron;kolili koordin&aacute;tori n&aacute;&scaron;ho programu učiteľov o&nbsp;klimatickej zmene a&nbsp;prin&aacute;&scaron;ania jej rie&scaron;en&iacute; do &scaron;k&ocirc;l. Z&aacute;roveň n&iacute;m od&scaron;tartovali aj nov&yacute; projekt OBJEKT&iacute;v 21 &ndash; Mlad&iacute; report&eacute;ri pre občiansku spoločnosť.</p>

„Myslíme si, že niet dôležitejšej témy pre 21. storočie ako je klimatická kríza. Je to obrovská výzva, pred ktorou stojí celý svet a týka sa hlavne mladých ľudí,“ hovorí Klaudia, koordinátorka programu. Ďalej spomína, že chceli poskytnúť dôležité informácie k tejto problematike, keďže je to komplexná téma a informácie sa na nás valia zo všetkých strán.

Prečo bola pre učiteľov dôležitá účasť na tomto seminári nám povedal aj Vladimír Rajecký, učiteľ na základnej škole: „V dnešnej dobe pretlaku informácii, kde mládež nevie úplne odfiltrovať, čo je pravda a čo nie, je dôležité, keď sa učiteľ zúčastňuje takýchto seminárov a vie to deckám podať ďalej.“

„Sú to dôležité otázky našej budúcnosti. Učitelia by mali deti viesť aj k občianstvu a rozmýšľaniu nad ozajstnými problémami,“ zhodnotila dôležitosť semináru pani riaditeľka SZŠ Nová Dubnica Jana Kramárová.

Koordinátori sa snažili učiteľom podať čo najviac návrhov k zmene, vďaka čomu si zo seminára odniesli inšpirácie. Návrhy môžu následne žiaci iniciovať na úrovni školy či obce.

Krátke video o priebehu seminára si môžete pozrieť tu.

Meno autora/autorov: 
Mária Jánošíková, Tamara Eliašová