ZŠ J. Fándlyho ožila aktivitami kampane LITTER LESS


Práca s odpadovým materiálom na hodinách výtvarnej výchovy

Aj tento rok odštartovalI na ZŠ J. Fándlyho v Seredi hneď niekoľkými aktivitami program Mladí reportéri pre životné prostredie, ktorý podporuje šetrné zaobchádzanie s odpadom.

Tu sú niektoré z aktivít, ktoré sa uskutočnili na našej škole :

- Vyhlásenie zberu žiariviek.

- Týždeň minimalizácie. Piataci a žiaci krúžkov Výskumníci a Alchymisti si mohli vyskúšať výrobu vlastného recyklovaného papiera.

-  Súťaže týkajúce sa odpadu, napr. Odpadová matematika pre  6.-9.ročník. Súťaž bola orientovaná na matematiku, ale aj na odpady, ich separáciu a recykláciu. Zo zadaní slovných úloh sa žiaci dozvedeli, čo sa z rozličných materiálov vyrobí po recyklácii. Takže táto súťaž preverila nielen zdatnosť žiakov v matematike, ale naučila ich aj o dôležitosti a užitočnosti separácie odpadov. Prebehla tiež súťaž Odpadová biológia pre šiesty ročník.

- Na hodinách biológie a chémie rôzne prezentácie a filmy o dopade a o jeho spracovaní.

-  Na hodinách výtvarnej výchovy a výchovy umením žiaci vyrábali rôzne výrobky z odpadového materiálu (napr. zvyšný papier, ktorý by inak skočil v koši).

-  Bola vyhlásená súťaž o najlepší  Eko – vylepšovák, ktorý bude súvisieť s podtémou „Rok čitateľskej gramotnosti“.

-  Žiaci Žiackeho parlamentu zorganizovali aktivitu „Výber jedla podľa vlastného výberu“ pre stravníkov školskej jedálne. Cieľom akcie je zmenšiť množstvo vyprodukovaného odpadu z jedálne.  

V aktivitách pre zvýšenie povedomia žiakov o tom, kde končia odpady a o tom, prečo je dôležitá ich separácia, recyklácia a používanie odpadových materiálov ako druhotnú surovinu, bude naša škola aj naďalej pokračovať.

Janka Kramárová, 8.A

Krúžok Mladí reportéri

Meno autora/autorov: 
Janka Kramárová
Vek autora/autorov: 
14
Škola: 
ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď