Ochrana klímy

Prijatie naliehavých opatrení na boj proti klimatickým zmenám a ich dopadom

13.1 Vo všetkých krajinách zvýšiť odolnosť a schopnosť adaptácie na nebezpečenstvo súvisiace s klimatickými zmenami a prírodnými pohromami.

13.2 Začleniť opatrenia v oblasti klimatických zmien do národných politík, stratégií a plánovania.

13.3 Zlepšiť vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o klimatických zmenách, rozšíriť ľudské a inštitucionálne kapacity pre zmiernenie klimatických zmien, adaptáciu na ne, znižovanie ich dopadu a včasné varovanie.

13.a Uviesť do praxe záväzok prijatý rozvinutými krajinami v Rámcovej dohode OSN o klimatických zmenách a do roku 2020 dať spoločne zo všetkých zdrojov k dispozícii 100 mld. ročne na riešenie potrieb rozvojových krajín v súvislosti so zmysluplnými opatreniami na zmierňovanie a transparentnosťou pri ich zavádzaní, a v čo najkratšom čase naplno sprevádzkovať Zelený klimatický fond.

13.b Podporovať mechanizmy na zvyšovanie kapacít pre efektívne plánovanie a riadenie v oblasti klimatických zmien v najmenej rozvinutých krajinách, so zameraním sa na ženy, mládež, miestne a marginalizované komunity. * S vedomím, že Rámcová dohoda OSN o klimatických zmenách je primárnym medzinárodným a medzivládnym fórom pre vyjednávanie globálnej reakcie na klimatické zmeny.