Rodová rovnosť

Dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia všetkých žien a dievčat

5.1 Celosvetovo skoncovať so všetkými formami diskriminácie žien a dievčat.

5.2 Eliminovať všetky formy násilia voči ženám a dievčatám vo verejnej i súkromnej sfére, vrátane obchodu s ľuďmi a sexuálneho či iného vykorisťovania.

5.3 Odstrániť všetky škodlivé praktiky ako sú detské, predčasné a nútené manželstvá alebo ženská obriezka.

5.4 Uznávať a oceňovať neplatenú starostlivosť a domáce práce pomocou zabezpečenia verejných služieb, infraštruktúry a politiky sociálnej ochrany a presadzovania spoločnej zodpovednosti v rámci domácnosti a rodiny, podľa zvyklostí danej krajiny.

5.5 Zabezpečiť ženám rovnaké príležitosti a plnú a efektívnu účasť na rozhodovaní na všetkých úrovniach v politickom, ekonomickom a verejnom živote.

5.6 Zabezpečiť všeobecnú dostupnosť služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia a reprodukčného práva, ako to bolo dohodnuté v súlade s Akčným plánom Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji a s Pekinskou akčnou platformou a záverečnými dokumentmi nadväzujúcich konferencií.

5.a Uskutočniť reformy, ktoré ženám zabezpečia rovnaké právo na ekonomické zdroje, rovnako ako na možnosť vlastniť a hospodáriť s pozemkami a na ďalšie formy vlastníctva, na prístup k finančným službám, dedičstvu a prírodným zdrojom v súlade s národnou legislatívou.

5.b Rozšíriť možnosti využívania moderných technológií, najmä informačných a komunikačných, na posilnenie postavenia žien.

5.c Prijať a posilniť vhodné politiky a vymáhateľné právne predpisy pre presadzovanie rovnosti žien a mužov a posilňovanie postavenie žien a dievčat vo všetkých sférach.