Život na pevnine

Ochrana, obnova a podpora udržateľného využívania suchozemských ekosystémov, udržateľného hospodárenia s lesmi, boj proti rozširovaniu púští, zastavenie a zvrátenie znehodnocovania pôdy a zastavenie straty biodiverzity

15.1 Do roku 2020 zabezpečiť ochranu, obnovu a udržateľné využívanie suchozemských a vnútrozemských sladkovodných ekosystémov a ich služieb, hlavne lesy, mokrade, hory a suché oblasti, v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd.

15.2 Do roku 2020 podporiť zavádzanie udržateľného hospodárenia so všetkými typmi lesov, zastaviť odlesňovanie, obnoviť zničené lesy a podstatne zvýšiť zalesňovanie a obnovu lesov na celom svete.

15.3 Do roku 2030 bojovať proti rozširovaniu púští, obnovovať znehodnotenú pôdu, vrátane území postihnutých rozširovaním púští, suchom či záplavami, usilovať sa o dosiahnutie sveta, v ktorom už nedochádza k degradácii pôdy.

15.4 Do roku 2030 zabezpečiť zachovanie horských ekosystémov, vrátane ich biodiverzity, aby sa zvýšila ich schopnosť poskytovať výhody nevyhnutné pre udržateľný rozvoj.

15.5 Prijať neodkladné a dôrazné opatrenia na znižovanie degradácie prirodzeného prostredia, zastaviť straty v biodiverzite a do roku 2020 chrániť a zabraňovať vyhynutiu ohrozených druhov.

15.6 Zabezpečiť spravodlivé rozdeľovanie prínosov vyplývajúcich z využívania genetických zdrojov a podporovať zodpovedajúci prístup k týmto zdrojom.

15.7 Prijať neodkladné opatrenia na skoncovanie s pytliactvom a pašovaním chránených druhov rastlín a živočíchov a riešiť ponuku a dopyt po nelegálnych prírodných produktoch.

15.8 Do roku 2020 zaviesť opatrenia proti zavlečeniu invazívnych druhov do suchozemských a vodných ekosystémov a výrazne znížiť ich dopad na tieto ekosystémy, kontrolovať alebo odstrániť prioritné invazívne druhy.

15.9 Do roku 2020 začleniť hodnoty ekosystému a biodiverzity do národného i regionálneho plánovania, rozvojových procesov a stratégií na znižovanie chudoby.

15.a Mobilizovať a významne zvýšiť finančné prostriedky zo všetkých zdrojov na zachovanie a udržateľné využívanie biodiverzity a ekosystémov.

15.b Mobilizovať značné prostriedky zo všetkých zdrojov na všetkých úrovniach na financovanie udržateľného hospodárenia s lesmi a poskytnúť rozvojovým krajinám zodpovedajúce stimuly na zlepšenie tohto hospodárenia, vrátane ochrany a obnovy lesov.

15.c Zvýšiť medzinárodnú podporu boja proti pytliactvu a pašovaniu chránených druhov, okrem iného aj zvyšovaním schopnosti miestnych komunít, venovať sa udržateľným spôsobom obživy.