Ako vyzeralii prvé GLOBE games na Slovensku: Bádanie nás baví
Vyhodnocovanie vzoriek. Autor: Miroslav Mičko

Ako vyzeralii prvé GLOBE games na Slovensku: Bádanie nás baví


Vyhodnocovanie vzoriek. Autor: Miroslav Mičko

V podtatranskom mestečku Svit sa od 6. do 9. júna 2024 konal ekologický festival a konferencia GLOBE Games. Toto podujatie spojilo zanietených študentov, učiteľov a vedcov zo Slovenska a Čiech, ktorí sa zúčastnili na historicky prvom ročníku bádateľského festivalu GLOBE Games na Slovensku. Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu s úžasnými profesormi a študentmi  privítala vyše stovky žiakov, 15 bádateľských tímov z Českej republiky a 12 tímov zo Slovenska so svojimi pedagógmi. 

Festival na štyri dni prepojil žiakov a učiteľov s vedcami a odborníkmi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), Tatranského národného parku, Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, Projektu Populair, Centra vedy, výskumu, environmentálnej výchovy a vzdelávania Malá líška, GearCheckers, UMB Banská Bystrica, DAPHNE - Inštitútu aplikovanej ekológie, vzdelávacieho centra Tereza a NASA. Medzi pozvanými hosťami bol aj Peter Falcon, špecialista na komunikáciu v oblasti vedy o Zemi v Jet Propulsion Laboratory NASA.

Medzi študentmi, ktorí aktívne prispeli svojim zaujímavým príspevkom, boli aj Alexander Záruba, Šimon Adamec  a Filip Staník, žiaci 7. ročníka zo ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou. Ich projekt s názvom  „Čistota vody v rieke Bebrava“, v rámci ktorého skúmali znečistenie potoka Slatina v ich obci, upútal pozornosť odbornej poroty aj ostatných účastníkov. Ocenili najmä tímovú aktivitu celej triedy počas získavania údajov ako aj spoluprácu s odbornými zamestnancami počas vypracovávania projektu. Po skončení festivalu sa veľmi radi podelili o svoje zážitky a skúsenosti:

Ako často ste zisťovali údaje, potrebné pre váš projekt a aké metódy ste pri vašom výskume použili?

Šimon: Údaje sme zisťovali trikrát, vždy v pondelok. Takto sme získali tri údaje pre každé odberné miesto. Použili sme metódu skúmania a zo vzoriek sme zisťovali napr. pH vody,  jej chemické a fyzikálne vlastnosti, ako aj výskyt organizmov.

Prečo práve táto téma?

Alexander: Keď sme rozmýšľali nad rôznymi témami, táto sa nám najviac zapáčila.

Šimon: Rieka Bebrava, ktorá preteká našou obcou, sa nám zdala znečistená, a preto sme chceli zisti, čo všetko sa v nej nachádza.

Kto vás najviac motivoval pre túto aktivitu?

Filip: Bola to predovšetkým naša pani riaditeľka, ktorá nás o projekte informovala a potom nás ďalej viedla projektom.

Ako hodnotíš spoluprácu s ostatnými žiakmi triedy?

Alexander: Spolužiaci nám pomáhali nielen v teréne pri zbere vzoriek, ale aj pri chemických rozboroch.

Filip: Spolupráca bola dobrá najmä na začiatku projektu, neskôr sme sa na prípravu prezentácie spoliehali najmä na nás troch , napriek tomu sme projekt dotiahli do úspešného konca.

Myslíte si, že budú výsledky relevantné pre vašu obec?

Filip: Určite áno, najmä pre obyvateľov, ktorí naďalej používajú vodu z miestneho potoka.

Alexander: Nie všetky, ale niektoré zistenia by mohli pomôcť pri tvorbe opatrení.

Čo vás najviac na získavaní údajov a na prezentácii bavilo?

Šimon: Pre mňa bolo zaujímavé najmä práca v teréne – odoberanie vzoriek.

Alexander: Určite to bola prezentácia výsledkov, kde som sa viac naučil, ako prezentovať dosiahnuté výsledky, ako si rozdeliť úlohy pri prezentácii, ako sa navzájom dopĺňať v prezentácii,  čo určite využijem aj v budúcnosti.

Filip: Laboratórny rozbor, najmä kvôli novým poznatkom a praktickým skúsenostiam z chémie.

Čo bolo pre vás najväčšou výzvou?

Šimon: Zozbierať vzorky z terénu a správne určiť postup pri zisťovaní sledovaných chemických látok vo vzorkách.

Alexander: Podľa mňa to bol boj s časom, najmä pri dokončovaní projektu a tvorbe prezentácie.

Ako hodnotíte svoju účasť na projekte GLOBE Games? 

Filip: Okrem štyroch dní voľna po našej práci, sme si užili úžasnú atmosféru a program festivalu GLOBE Games.

Šimon: Hodnotím ju veľmi dobre, na to, že to bola naša prvá účasť v projekte GLOBE Games a verím, že o rok zaujmeme tiež novým projektom.

Alexander: Bavilo nás to, myslím, že to bol dobrý projekt, vhodný aj pre žiakov a o rok to skúsime znova.

A ktorá aktivita na projekte GLOBE Games ťa najviac zaujala? 

Filip: Workshop na tému LANDCOVER, kde som dozvedel zaujímavosti o práci NASA v spolupráci so školami po celom svete vďaka sympatickému prednášateľovi Petrovi Falconovi z USA.

Šimon: Mojou najobľúbenejšou aktivitou bola terénna hra v predposledný deň a skvelý výlet so super počasím do Vysokých Tatier.

Alexander: Tiež ma bavila terénna hra kvôli rôznym stanovištiam a úlohám, ktoré sme plnili, overil som si prakticky prácu s mapou a orientáciu v teréne.

Už teraz sa tešíme na budúce stretnutie mladých nadšencov, laikov i odborníkov na súčasné environmentálne problémy a najmä na ich originálne návrhy a riešenia v oblasti ochrany našej jedinečnej planéty.

 
Meno autora/autorov: 
Miroslav Mičko
Vek autora/autorov: 
-
Škola: 
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou