YRE AWARDS: Pravidlá súťaže Mladých reportérov

Kontrolné otázky pre tvorbu príspevkov do súťaže:

PODMIENKY ÚČASTI 

 • Súťaže sa môžu zúčastniť mladí ľudia vo veku 11-25 rokov. Súťažiť môžu jednotlivci alebo tímy.
 • Súťaž prebieha v troch vekových kategóriách: 11 až 14 rokov, 15 až 18 rokov, 19 až 25 rokov.

Tak ako v minulých rokoch, aj tento rok sa do súťaže  môžu zapojiť aj stredoškoláci zo škôl, ktoré nie sú zapojené do programu, podmienkou však je ich účasť v programe v minulých rokoch. Súťaž je otvorená aj pre všetkých vysokoškolákov vo veku 19-25 rokov, ktorí do súťaže vstupujú ako jednotlivci (sami za seba).

NOVINKY:

kategória FOTOGRAFIA

V kategórii FOTOGRAFIA postupujú na medzinárodnú úroveň 3 príspevky bez ohľadu na vek reportérov a reportériek - jedna v kategórii reportážna fotografia, jedna v kategórii reportážny foto-príbeh a jedna v kategórii inscenovaná fotografia.

Na medzinárodnej úrovni boli v kategórii FOTO zrušené vekové kategórie, ale na Slovensku zostávajú zachované. 

Je na zvážení poroty súťaže, aby do medzinárodného kola súťaže vybrala za každú foto-kategóriu najlepší príspevok, bez ohľadu na vek reportérov. Môže sa teda stať, že postúpia tri fotografie od najmladších reportérov (1 reportážna, 1 inscenovaná a 1 fotopríbeh)

VEREJNÉ HLASOVANIE v medzinárodnej súťaži

Súťažné príspevky, ktoré postúpia do užšieho výberu (a budú neskôr hodnotené porotou), bude môcť na stránke EXPOSURE hlasovaním podporiť široká verejnosť kliknutím na ENJOY (páči sa mi).
 
Cieľom verejného hlasovania je dostať súťažné príspevky viac do povedomia škôl zapojených programu a pod. Počet hlasov od fanúšikov bude mať funkciu podporného hlasu, avšak konečné rozhodnutie o víťazoch je výlučne v kompetencii odbornej poroty.. 

PRIORITNÉ TÉMY

Boli stanovené medzinárodnou kanceláriou, vzhľadom na aktuáne výzvy spojené s klimatickou krízou.

- Klimatická kríza

- Strata biodiverzity

- Znečistenie - prioritná téma tento školský rok

Vo všetkých príspevkoch treba zároveň uviesť prepojenie na minimálne jeden zo 17 cieľov programu OSN pre udržateľný život - AGENDA 2030.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

YRE - hlavná súťaž - príspevky reportážneho charakteru (článok, jednotlivá foto a foto-príbeh, video)

Reportéri môžu skúmať akýkoľvek problém životného prostredia, ktorý sa dotýka ich života (v škole, v obci, regióne...). Dôležité je dodržať metodiku 4 krokov (skúmaj-spracuj príspevok-publikuj-šír).

YRE - vedľajšia súťaž - príspevky propagačného charakteru (inscenovaná  fotografia, edukačné/kampaňové/PSA video)

Reportéri môžu skúmať akýkoľvek problém životného prostredia, ktorý sa dotýka ich života (v škole, v obci, regióne...). K fotografii v tejto kategórii stačí názov, popiska nemusí byť.

International Collaboration - Medzinárodná spolupráca

Prioritné témy sú rovnaké ako v hlavnej súťaži: klimatická zmema, strata biodiverzity a znečistenie.

Forma súťažného príspevku: článok, foto-príbeh 3-5 fotografií, video. Všetky príspevky prihlásené do súťaže do 30. apríla v anglickom jazyku. Štýl a forma ako pri bežných článkoch a videách.

Príspevok musí spĺňať kritériá svojej kategórie „Článok“, „Fotoreportáž 3–5 fotografií“ alebo „Video“ a preukázať významnú spoluprácu medzi dvoma alebo viacerými krajinami. Je otvorený pre vekové kategórie 11-14, 15-18 a 19-25 rokov. Ďalej odporúčame nasledujúce tipy pre úspešný prísepvok do kategórie medzinárodná spolupráca:

Tipy od medzinárodnej poroty:

- Základný prvok „medzinárodnej spolupráce“ musí byť vždy jasný. Príspevok musí obsahovať relevantné informácie/ údaje, zábery/fotografie z oboch/všetkých krajín.

- Dôrazne odporúčame, aby partneri spolupracovali minimálne 2 - 3 mesiace a zorganizovali si min. 5-10 online stretnutí, ktoré zahŕňajú diskusiu o myšlienke projektu, plán aktualizácií úloh o pokroku, diskusiu o poznatkoch a zisteniach, nápady na rozhovory so zainteresovanými stranami, diskusiu o možných riešeniach atď.

- Články a videá by mali mať úvod, ktorý vysvetľuje, ako prebiehala spolupráca na téme.

- Študenti môžu porovnať tému v rôznych krajinách, ale môžu sa tiež pozrieť na procesy, napr. príčina-následok, začiatok-koniec, výroba-spotreba. Napríklad výroba niečoho v jednej krajine môže umožniť spotrebu v inej, ktorá produkuje odpad v inej krajine.

- Dôrazne odporúčame, aby na záver príspevok skontroloval niekto nezainteresovaný (starší reportér alebo pedagóg), s cieľom potvrdiť, že je vyrozprávaný jasný a komplexný príbeh (článok, foto-príbeh či video) = JEDNA zmysluplná reportáž.

 

POŽIADAVKY NA ŠTÝL A FORMU SÚŤAŽNÝCH PRÍSPEVKOV

 • Všetky príspevky do medzinárodnej súťaže musia obsahovať: meno autora / autorov, ich vek, dátum predloženia práce do národnej súťaže, meno registrovanej školy alebo skupiny
 • Všetky príspevky v hlavnej súťaži sa musia týkať reálneho a aktuálneho miestneho/regionálneho problému životného prostredia (nie úvaha, rozhovor a pod., ale reportážny charakter), s prepojením na globálny kontext
 • Prezentujte možné a konštruktívne riešenia podporené dôveryhodnými zdrojmi napr. zainteresovaní jedinci a subjekty na miestnej úrovni, odborníci, akademický výskum...
 • Obrázky alebo hudba, ktoré nie sú pôvodné a sú použité v článkoch alebo videách, musia byť použité v súlade s pravidlami novinárskej etiky, teda bez porušenia autorských a licenčných práv (konkrétne pokyny sú vysvetlené v časti Články a Videá).
 • Do samostatného poľa v online formulári treba vložiť kredity = poďakovanie za použité fotografie alebo zdroje hudby, ktoré študenti nevytvorili a odkazy na zdroje informácií (bibliografia) či iné poznámky
 • Všetky príspevky musia byť doplnené o poznámku popisujúcu, akým spôsobom boli prezentované na miestnej úrovni (kde bola práca prezentovaná, publikovaná, vystavená alebo odvysielaná). V prípade, že boli publikované online, treba pripojiť linku. Každá súťažná práca musí byť šírená minimálne dvoma spôsobmi: v rámci školy (web školy, školský časopis, nástenka...) a na sociálnych sieťach. Odporúčame vyskúšať publikovanie aj v regionálnych online médiách. 
 • Pri všetkých súťažných príspevkoch treba uviesť prepojenie na jeden alebo viaceré ciele Agendy 2030 a pripojiť krátke zdôvodnenie, ako súťažný príspvok súvisí s daným cieľom/cieľmi. Príspevky sa môžu zameriavať na ktorýkoľvek z cieľov trvalo udržateľného rozvoja, vždy je však potrebný environmentálny uhol pohľadu.
 • Študenti môžu do súťaže zaslať jeden alebo viacero príspevkov (článok a fotku, fotku a video...). Max. počet fotografií prihlásených do súťaže na osobu: 5 (3 reportážne, jedna kampaňová a jeden foto-príbeh Počet článkov a videí nie je obmedzený.

Súťažné (novinové/reportážne) články

 • Nesmú mať viac ako 1000 slov.
 • Prínosom je ilustrácia článku fotografiami, obrázkami a pod. V prípade, že ilustračný materiál nie je pôvodný, musí byť uvedené meno autora a zdroj.
 • Článok je možné ilustrovať max. 3 fotografiami
 • Názov článku by nemal mať viac 140 znakov (pre kompatibilitu s Twitterom).
 • Sprievodné obrázky s krátkym popisom (max. 20 slov) treba na stránku nahrať samostatne vo formáte jpg, png, tif alebo gif (podľa dole uvedených pravidiel).
 • V článku je vhodné ukázať prepojenie lokálneho problému na globálne súvislosti.
 • Konkréne čísla, fakty... ideálne získajte od odborníkov. Ak odkazujete na iné zdroje, nezabudnite ich uviesť (priamo v článku alebo v bibliografických zdrojoch pod článkom, ako sa hodí).

Súťažné (reportážne) fotografie - ukážka 3 typov súťažných fotografií (doc) / (pdf)

 • Do súťaže je možné prihlásiť maximálne 3 fotky v kategórii reportážna fotografia, 1 foto-príbeh  a 1 inscenovanú fotografiu.
 • K fotografiám je potrebné uviesť názov (max. 140 znakov).
 • Foto-príspevky reportážneho charakteru musia obsahovať krátky úvodný text (max. 50 slov), ktorý vysvetlí prepojenie s environmentálnou udržateľnosťou a/alebo riešeniami problému plus popisku (max. 20 slov)
 • v prípade inscenovanej fotografie nie je úvodný text potrebný, stačí popiska (max. 20 slov)
 • Foto-príbeh je fotografický štýl, ktorý zachytáva okamih alebo udalosť naratívnym spôsobom na sérii reportážnych fotografií, ktoré rozprávajú príbeh. Tieto fotografie nesmú byť štylizované či inscenované, ani sa nesmie žiadnym spôsobom  ani s ňou manipulovať
 • Fotografie musia byť vložené na web v bitmapovom formáte jpg alebo png, s dĺžkou kratšej strany minimálne 1600 pixelov.
 • Ak uvádzate čísla, fakty... uveďte zdroj.

Úvodný text by mal dať kontext, fotografia by mala rozprávať príbeh.

Súťažné (reportážne) videá

 • Videá v štýle dokumentu, reportáže/rozhovoru alebo náučného krátkeho filmu (public service announcement, PSA) nesmú byť dlhšie ako tri minúty.
 • K videu je potrebné priložiť názov (max. 140 znakov).
 • Formát musí byť kompatibilný s YouTube: WebM súbory, MPEG4, 3GPP a MOV súbory, AVI, MPEGPS, WMV, FLV
 • Ak uvádzate čísla, fakty... uveďte zdroj.

NOVINÁRSKA ETIKA A COPYRIGT

Je dôležité, aby každý Mladý reportér pre životné prostredie ovládal základy novinárskej etiky a naštudoval si Etický kódex Slovenského syndikátu novinárov http://www.mladireporteri.sk/o-programe/o-nas/preukazy-mladych-reportero... .

Rovnako je dôležité rešpektovať autorské a copyright práva. Články je možné ilustrovať fotografiami iných autorov, ale je potrebné uviesť meno autora/autorky a zdroj (v prípade online zdroja linku).

Pokiaľ ide o použitie hudby vo videách, pravidlá sú veľmi prísne. Bez výslovného písomného súhlasu držiteľa autorských práv je nezákonné kopírovať alebo inak využívať hudbu chránenú autorskými právami. Získanie licencie pre použitie hudby chránenej autorskými právami (a to aj v prípade videa na vzdelávacie účely), môže byť problematické. Dôrazne sa preto odporúča, aby mladí reportéri vo videu nepoužívali hudbu chránenú autorskými právami

Treba mať na zreteli, že mnohé online platformy v súčasnosti kontrolujú, či nahrané videá neporušujú pravidlá používania hudby chránenej autorskými právom. Dôsledkom môže byť odstránenie takého videa, ale aj finančná pokuta alebo záznam do trestného registra (v niektorých krajinách). TIP od medzinárodnej kancelárie programu YRE: Mladí reportéri môžu poznať šikovných mladých hudobníkov, ktorí im pomôžu vlastnou hudobnou produkciou.

Alternatívou je použitie hudby zo stránok s voľne šíriteľných obsahom. Dôležité: v titulkoch videa uviesť zdroj, odkiaľ ste hudbu stiahli formou linky na konkrétny zvukový záznam (nestačí uviesť napr. YOUTUBE). Ak máte vyhliadnutú hudbu a nie ste si istí, či neporušíte autorské práva alebo podmienky pre bezplatné použitie, kontaktujte nás na cea(at)changenet.sk .

V prípade, že do národného kola bude prihlásené video, kde bude použitá hudba bez uvedenia zdroja alebo v rozpore s vyššie uvedenými pravidlami, takéto video nemôže vyhrať žiadnu cenu a nemôže byť uvedené na www.mladireporteri.sk (neudelenie novinárskeho preukazu).

CITÁCIE - MLA štýl

Štýl MLA (Asociácia moderných jazykov) je spôsob, ako citovať svoje zdroje a formulovať svoju prácu spôsobom, ktorý divákom umožňuje sledovať myšlienky v jasnom formáte a ľahko nájsť zdroje pre zaujímavé informácie. Používanie štýlu citovania, ako je MLA, podporuje akademickú poctivosť a dôveryhodnosť práce. Webové stránky ako EasyBib, BibMe alebo CitationMachine všetky používajú štýl MLA a je možné ich použiť na automatické vytváranie citácií pre články, videá, obrázky a ďalšie články v štýle MLA.

DISSEMINÁCIA - šírenie príspevku

Hlavnou súčasťou programu YRE je šírenie. Je to preto, že poslaním programu YRE je povzbudiť mládež, aby svojim hlasom upozorňovala na problémy životného prostredia, ktoré vidia vo svojich komunitách. Ako mladý človek môžete mať pozitívny vplyv zdieľaním práce s ostatnými. Či už ide o článok, ktorý ste napísali, fotografiu, ktorú ste nasnímali, alebo video, ktoré ste natočili, upriamujete pozornosť ľudí na problémy, výzvy a riešenia problémov životného prostredia, o ktorých možno doteraz nevedeli alebo o ktorých doteraz neuvažovali.

Medzinárodná kancelária odporúča šírenie príspevok na týchto štyroch úrovniach (a bude na šírenie prihliadať pri hodnotení):

• Osobné (šírite prostredníctvom sociálnych médií, ako sú Facebook, Instagram, Twitter alebo prostredníctvom osobného blogu.)

• Školská komunita (šírenie prostredníctvom školských novín, webových stránok alebo ako plagát alebo leták v budove školy.)

• Národné (šírite prostredníctvom platformy národného operátora vašej krajiny alebo v národných spravodajských zdrojoch, ako sú rozhlas, televízia alebo noviny.)

• Medzinárodné (rozširujte prostredníctvom stránky YRE hub (v anglickom jazyku) alebo dokonca prostredníctvom medzinárodného spravodajstva).

KRITÉRIÁ HODNOTENIA

Porota rozhoduje o víťazoch formou konsenzu, t.j. vzájomná dohoda o príspevkoch na prvom, druhom a treťom mieste. Pri hodnotení porota prihliada na päť rámcových kritérií:

Medzinárodná porota hodnotí príspevky na stránke súťaže YRE "Exposure". Verejnosť môže hlasovať za jednotlivé príspevky formou tlačítka ENJOY, ale počet "lajkov"  z hľadiska poroty nie je rozhodujúci.

Okrem toho môže medzinárodná porota neudeliť cenu v prípade príliš malého počtu prihlásených a udeliť viac ako jednu cenu v prípade výnimočných prihlášok do jednej alebo viacerých vekových kategórií. Medzinárodná porota môže udeliť aj extra body, za akékoľvek novinárske či environmentálne prvky príspevku, na základe svojej odbornosti.
 
Hodnotiace kritériá pre 6 kategórií v medzinárodnej súťaži YRE:
 
Základné kritériá:
štrukturovanosť/novinárska forma, objektívnosť, širšie súvislosti, originalita, komunikovanie posolstva, šírenie príspevku
 
NOVÉ KRITÉRIÁ - ZVLÁŠŤ PRE KAŽDÚ SÚŤAŽNÚ KATEGÓRIU
 

        1. Forma, štruktúra a kvalita

 • Je článok/video dobre štruktúrovaný(é) a spĺňa základné žurnalistické kritériá "kto, čo, kde, prečo, kedy a ako"?
 • Má článok /video začiatok, stred a koniec? Má video tiráž a bola použitá hudba z voľne šíriteľného zdroja alebo so súhlasom autora?
 • V prípade fotografií a videa, je fotka / video na dobrej technickej a umeleckej úrovni a má posolstvo? Úspešné príspevky sú dobre vystavané, kvalitné a pôsobivé.

        2.  Férové, vyvážené a objektívne podávanie správ

 • Je práca (článok alebo video) vyvážená a férová z hľadiska prezentovania problematiky z rôznych uhlov pohľadu?
 • Sú použité (citované) skutočné, dôveryhodné zdroje/názory?
 • Je použitie vedeckých alebo štatistických údajov presné a podložené uvedením zdrojov v poznámke pod čiarou?

        3.  Informačná hodnota a hĺbka práce

 • Zohľadňuje práca relevantné historické, ekonomické, sociálne alebo politické súvislosti?
 • Je v nej prepojenie na vyšší, globálny rozmer?
 • Prezentuje viac možných riešení?
 • Je navrhované riešenie realistické, dobre vysvetlené a zdôvodnené?

        4.  Originalita, štýl a nezávislosť

 • Je práca originálna z hľadiska obsahu alebo štýlu? Bola spracovaná netradičná téma? Je práca inovatívna a pôsobivá?
 • Pracovali autori v teréne formou rozhovorov (osobne alebo telefonicky)?
 • Zaujali autori pozitívny postoj, teda zamerali sa na riešenia (nielen konštatovanie problémov)?

        5.  Šírenie prác v miestnej komunite

 • Zvolili autori dobrý typ média pre komunikovanie posolstva?
 • Zvážili, kto je cieľové „publikum“?
 • Bola práca šírená aj v rámci triedy/školy (web, školský časopis, nástenka, prezentácia...), na lokálnej/regionálnej úrovni (online médiá, výveska...) alebo inak ( konferencia, odborné online alebo tlačené médiá...)? Pre národné kolo súťaže je povinné šírenie na úrovni školy a prostredníctvom sociálnych médií.
 • Povinné je publikovanie/šírenie súťažného príspevku prostredníctvom minimálne troch "kanálov" (web Mladých reportérov, škola, sociálnej médiá).. Účastníci musia šírenie príspevku doložiť linkami či scanmi. Táto požiadavka je bezpodmienečná pre príspevky s ambíciou uchádzať o umiestnenie na medzinárodnej úrovni (za publikovanie/šírenie min. 5 rôznymi "kanálmi" sú bonusové body).

Základné (minimálne) formálne požiadavky na súťažné príspevky

 1. Poskytol autor/autorka, resp. tím autorov potrebné údaje (meno, vek, názov školy resp. skupiny)?
 2. Spĺňa príspevok (článok, fotografia alebo video) všetky požiadavky (dĺžka článku, názov, citovanie zdrojov, autorské práva, veľkosť a formát fotografie...)?
 3. Zameriava sa na skutočný a aktuálny miestny problém?
 4. Navrhuje možné riešenie?
 5. Bol predstavený verejnosti na miestnej úrovni (uverejnenie článku alebo fotografie v tlačených médiách alebo na internete)?

Základné požiadavky MUSIA splniť všetky práce (posudzuje národný, resp. medzinárodný koordinátor). Nesplnenie všetkých kritérií bude znamenať vyradenie príspevku zo súťaže.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE 

 • Do 1. marca – možnosť konzultovať práce zaslaním mailom na  medalova@biospotrebitel.sk. 
 • Do 31. marca musia byť práce publikované na webe Mladých reportérov pre životné prostredie a do 15. apríla aj webe školy a zdieľané na sociálnych sieťach. V ideálnom prípade je vítané publikovanie  v online alebo tlačených regionálnych médiách a online tematicky príslušných médiách. Každý príspevok musí byť publikovaný/šírený okrem webu Mladých reportérov ešte 2 rôznymi spôsobmi (webová stránka školy a sociálne siete)a linky či scany treba doložiť.
 • Do 15. apríla slovenská porota vyberie víťazov a víťazné práce budú preložené do AJ.
 • 20. mája je uzávierka medzinárodného kola súťaže, do tohto dátumu musia byť víťazné práce v anglickom jazyku (videá s anglickými titulkami) nahraté na medzinárodnú stránku súťaže Exposure.
 • V júni zasadá medzinárodná porota.Príspevky, ktoré sa dostanú do užšieho výberu, budú označené na stránke Exposure a široká verejnosť bude vyzvaná, aby hlasovala. Výsledok verejného hlasovanie môže porota zvážiť ako plus pre súťažiaceho, ale nemusí mať výrazný vplyv na konečné rozhodnutie o ocenených.
 • Výsledky medzinárodného kola budú vyhlsáenie začiatkom júla.  
 • Ak žiaci alebo študenti nestihnú práce začaté v jednom školskom roku do termínu uzávierky národného kola dokončiť, môžu v nich pokračovať i v ďalšom školskom roku. Je len na zvážení autorov, kedy sa rozhodnú príspevky oficiálne prihlásiť do súťaže (najmä v prípade článkov dáva dlhšie časové obdobie príležitosť na hlbší ponor do problematiky a hľadanie riešenia v spolupráci s miestnou komunitou, resp. publikovanie v miestnej tlači).

CENY

Súťaž Mladých reportérov pre životné prostredie je príležitosť rozvíjať zručnosti v oblasti životného prostredia, žurnalistiky a občianskeho aktivizmu. V prípade priaznivej koronavírovej situácie a získania sponzora sa pre ocenených na prvých miestach uskutoční v júni 2023 terénny workshop.

Do medzinárodného kola postupujú prednostne reportážne príspevky. Porota si vyhradzuje právo prvé miesto pre nízku kvalitu neudeliť.

V medzinárodnom kole budú víťazi ocenení diplomom a publikovaním príspevku na medzinárodnej stránke programu na www.yre.global.

VYHLÁSENIE O SÚHLASE NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽITIE SÚŤAŽNÉHO PRÍSPEVKU

Pri registrácii do tejto súťaže súhlasíte s tým, že môžeme spracovať vaše osobné údaje poskytnuté v prihlasovacom formulári. Údaje spracovávame z dôvodu hodnotenia príspevkov v súťaži a ich publikovania v prípade výhry. Potrebné povolenie, napríklad na fotografovanie detských tvárí, je zodpovednosťou autora, prípadne pedagóga či rodiča (u detí na základnej škole). Vždy máte možnosť stiahnuť svoj súhlas a svoju prihlášku do súťaže.

Vyhlásenie o súhlase na spracovanie osobných údajov a použitie predloženého videa / fotografie / článku Pri registrácii do tejto súťaže súhlasíte s tým, že môžeme spracovať vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári na podanie a dané nám počas súťaže. Údaje spracovávame tak, aby sme mohli zaregistrovať vašu účasť, posúdiť podanie a uložiť to, čo ste predložili, a publikovať svoje podanie, ak ste vybrali ako víťaz 1., 2. alebo 3. miesta na medzinárodnej úrovni. Potrebné povolenie, napríklad na fotografovanie detských tvárí, je zodpovednosťou autora a musí sa preto hľadať. Všetky práce ocenené prvým miestom budú uložení v archíve a sieť FEE ich použije na propagáciu výhercov a programu.