Mladí reportéri pre životné prostredie

"Zlatí" Mladí reportéri pre životné prostredie. Účastníci workshopu v Zuberci sa práve dozvedeli, že Slovensko v medzinárodnej súťaži Mladých reportérov získalo päť prvých a jedno tretie miesto.

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education - FEE), určený mladým ľuďom vo veku 11-25 rokov.

Slovensko je do programu zapojené od roku 2009 a už od prvých rokov dosahuje v programe mimoriadne výsledky. V súťaži mladých reportérov z krajín zapojených do programu naši reportéri pravidelne získavajú tie najvyššie ocenenia, v roku 2019 sme získali päť prvých a jedno druhé miesto v konkurencii 40 krajín z celého sveta.

Program Mladí reportéri rozvíja environmentálne povedomie žiakov, mediálne zručnosti aj občiansku participáciu. Zároveň podporuje projektovú formu vzdelávania, kedy tím študentov a učiteľov realizuje rôznorodé aktivity v rámci výučbového procesu aj mimo neho a rozvíja tiež komunikačné schopnosti mladých ľudí.

Mapa škôl zapojených do programu

Študenti skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne. Rozpracovávajú ich na základe vedeckých prameňov a komunikácie so všetkými dotknutými subjektmi (úrady, firmy, občania atď.). Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou.

Mladí reportéri spolu so svojimi pedagógmi absolvujú odborné workshopy a exkurzie. Študenti i učitelia majú možnosť vymieňať si skúsenosti s inými školami zapojenými do programu, ale aj s inými krajinami v rámci medzinárodnej siete.

Program koordinujú Mgr. Richard Medal, odborník na environmentálne vzdelávanie a Ing. Klaudia Medalová.

Na Slovensku program koordinuje trenčianske Centrum environmentálnych aktivít, garantom je sieť environmentálne - výchovných organizácií Špirála, ktorá združuje neziskové mimovládne organizácie;

Program je oficiálne akceptovaný a podporovaný agentúrou UNESCO.

Video o programe

Priložené obrázky
"Zlatí" Mladí reportéri pre životné prostredie. Účastníci workshopu v Zuberci sa práve dozvedeli, že Slovensko v medzinárodnej súťaži Mladých reportérov získalo päť prvých a jedno tretie miesto.