Na rovine vyrastajú kopce

Na poliach, na úrodnej pôde, sa pod trávnatým povrchom skrýva skládka odpadu.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Najčastejším, ale najnevhodnejším spôsobom nakladania s odpadom na Slovensku je skládkovanie. Na rovine, na úrodnej pôde neďaleko Trnavy, vyrastajú kopce.

Skládka zmesového odpadu naplnila svoj objem. Zmenila sa na trávnatý kopec s rôznymi kríkmi. Pri skládkovaní zmesového odpadu hrozí poškodenie podložia a únik škodlivých látok do pôdy a podzemných vôd. Tým vzniká riziko environmentálnej hrozby nielen pre Trnavu a jej okolie, ale pre celý región.

Keďže odpad vzniká denne, vhodným riešením by bolo vybudovanie spaľovne odpadu, lebo po naplnení objemu ďalšej skládky vyrastie opäť nový kopec. 

Meno autora/autorov

Lucia Klučárová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Pre udržateľnosť nielen mesta, ale aj celého regiónu, skládkovanie nie je dobrým riešením. Bolo by potrebné vybudovať spaľovňu odpadov, čo je oveľa lepší systém zhodnocovania odpadov. Dôležití sú najmä ľudia a ich zodpovednosť pri separovaní odpadu, nakupovaní...