Ako si zvykáme na triedenie kuchynského odpadu

Na jar roku 2022 začala mestská časť Bratislavy zavádzať triedenie a zber kuchynského odpadu. Nevytriedený bioodpad inak putuje na skládky a tvorí množstvá metánu, urýchľujúceho klimatické zmeny. Naopak, ten vytriedený sa v priemyselnej kompostárni mení na substrát, obohacujúci pôdu. Preto je dôležité zavádzať triedenie ako prirodzenú súčasť nášho života.
Edukácia obyvateľov pri rozdávaní nádob na triedenie kuchynského odpadu.
Hravá edukácia o triedení (aj kuchynského) odpadu s Dankou Hrončovou, ambasádorkou klimatického paktu.
Rovesnícke vzdelávanie reportérkami s praktickou ukážkou premeny odpadu na kompost .
Bádateľské vzdelávanie dnu v koši - cesta z poľa cez bioodpad nazad na pole.
Na záver tvorba reportáže o tom, ako cez vzdelávanie pomáhajú reportérky predchádzať tvorbe znečistenia.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Nina Kopáčková, Natália Pospiš, Teodor Trebula, Monika Ihringová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
11 a 12
Škola: 
CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Hoci je celý príspevok o edukácii, ktorá súvisí so zavádzaním triedenia a zberu kuchynského odpadu, dotýka sa mnohých udržateľných tém, ktoré v sebe spája. To, že po sebe "vidíme množstvo kuchynského odpadu", keď ho dávame do zvláštnej nádoby a nestráca sa v zmiešanom, má priamy dopad na jeho znižovanie. Hravá edukácia u detí, ktoré si vytvárajú návyky a prichádzajú s nimi domov, podporuje triedenie dospelými. Zanietení dospelí - ako ambasádroka klimatického paktu, ktorí žijú udržateľným spôsobom, priamo inšpirujú deti aj dospelých ku zmenám. A nakoniec - rovesnícke učenie má väčší doah ako akékoľvek iné. To všetko v spoločnom projekte zavedenia triedenia a zberu kuchynského odpadu v Bratislave a v jeho podpore hravou edukáciou.