Znečistenie rieky Nitra nepozná hranice

Čo pláva v rieke Nitra? Autor: Viktória Mrvová
Je voda v rieke Nitra čistá? Autor: Lenka Adámková
Čo ulovíš, to aj vráť. Autor: Laura Moravčíková

Rieka Nitra je dlhodobo jednou z najznečistenejších vodných tokov Slovenska. Najviac k nemu dochádza na hornom toku a jej prítokoch. Znečistenie ovplyvňuje nielen rieku Nitra, ale aj Váh, do ktorého sa vlieva a následne aj Dunaj. S vodami Dunaja pretečie slovensko-maďarské hranice. Tak nepriamo ovplyvňuje znečistenie aj týchto riek.

Rieku Nitra na pomerne krátkom toku, stosedemdesiat kilometrov, znečisťujú organické a chemické látky. Veľkým problémom sú zvýšené hodnoty ortuti a nebezpečných prchavých organických látok t. j. ropné produkty napríklad benzín, nafta alebo bután a vinylchlorid. Problémom v prípade chemických látok je najmä to, že sú nebezpečné nielen pre prírodu, ale aj pre človeka, nakoľko sa môžu vyskytovať v potravinovom reťazci.

Aj keď sa situácia s vypúšťaním znečisťujúcich látok do riek postupne zlepšuje, hrozbou sú rôzne nepredvídateľné situácie, najmä havárie a sedimenty, ktoré majú pamäť a znečistenie sa v nich postupne ukladá

Odkiaľ pochádza znečistenie

Znečistenie pochádza  z veľkých priemyselných podnikov, z poľnohospodárskej a banskej činnosti. Nemalou mierou sa na znečistení podieľa aj verejná kanalizácia miest. Rizikom sú tiež malé prítoky, ktoré prinášajú znečistenie z malých obcí bez kanalizácie. „Aj keď sa situácia s vypúšťaním znečisťujúcich látok do riek postupne zlepšuje, hrozbou sú rôzne nepredvídateľné situácie, najmä havárie a sedimenty, ktoré majú pamäť a znečistenie sa v nich postupne ukladá,“ informovala Anna Zemanová, poslankyňa NR SR.

Toxické látky v rieke Nitra

Koncom minulého roka bola rieka stále znečistená viacerými nebezpečnými látkami napr. ortuť, kadmium, zinok. Prítomnosti toxických látok v rieke sa dlhodobo venujú pracovníci organizácie Grenpeace Slovensko. V nimi odobratých vzorkách vody boli namerané zvýšené hodnoty najmä ortuti a nebezpečných prchavých organických látok. Tie predstavujú najväčší problém z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia.

Vplyv znečistenia vody na ekosystém

Mladí reportéri pre životné prostredie zisťovali, ako vplýva znečistenie vody v rieke Nitra na jej ekosystém. „Všetky znečistenia prinášajú do vôd nové prvky alebo nové zlúčeniny. Tie zmenia fyzikálne a chemické vlastnosti vôd a výrazne ovplyvnia život v riekach. Všetky toxické látky sa usádzajú v sedimentoch. Týmto sú ovplyvnené vodné rastliny. Ich produkcia je skrátená a fotosyntéza obmedzená. Živočíchy prijímajú toxické látky do svojich tiel a cez potravový reťazec ich prenášajú do ďalšieho potravového reťazca, teda aj na človeka,“ povedala Viera Peterková, z katedry biológie Trnavskej univerzity.

Jaroslav Andreji zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre monitoruje kontamináciu rýb ťažkými kovmi už od roku 1999. Podľa neho je veľmi smutné, že tento stav sa rokmi nelepší. Analyzované ryby majú stále niekoľkonásobne vyššie hodnoty ťažkých kovov, než povoľujú smernice

Tento stav netrápi len odborníkov, ale aj samotných rybárov.„Neviem, kto znečisťuje rieku. Iba viem, že ryby sú nekonzumovateľné. Je veľmi smutné, keď prídem k vode, vidím na hladine nečistoty a vo vzduchu cítim zápach. Viem, že niečo nie je v poriadku,“  konštatoval Jaroslav (37). „Neostáva mi nič iné, len loviť systémom chyť a pusti,“ doplnil Vladimír (51).

Ako vnímajú situáciu obyvatelia Nitry

 „Bývam v Nitre, dokonca blízko rieky. Vidím, že nie je čistá. Rieka smrdí, najmä v letných mesiacoch, keď je nízka hladina vody,“ informoval Martin (46). „Najmä cez leto by sa mladí ľudia mohli stretávať pri vode, kúpať sa v nej a chytať ryby. Problém vidím v jej znečistení , ale dúfam, že sa situácia zlepší, “ dodal Lukáš (24).

„Už dlhodobo pozorujem, že rieka Nitra je znečistená. Nielen tu v Nitre, ale celkovo od horného toku. Vnímam to ako problém. Nielen voda je znečistená, ale celý ekosystém,“ povedal Ján (35). „Občas chodím na prechádzky popri rieke. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že kačice sa správali akosi inak. Buď boli hladné, alebo im niečo chýbalo. Z diaľky leteli húfy kačíc, čo som pri rieke Nitra nikdy nevidel. Vždy mali čo žrať, ale teraz vyzerali vyhladovane,“ doplnil Martin (42).

Ochrana vôd na Slovensku si vyžaduje systematický prístup. Zlepšenie kvality vôd je možné dosiahnuť  viacerými opatreniami a prevenciou znečistenia. Čiastkové aktivity problém nevyriešia.

„Najdôležitejším krokom je znižovať zdroje znečistenia. Je potrebné vykonať prísnu kontrolu kvality vypúšťaných vôd a nepovoľovať žiadne výnimky. Ďalším opatrením je zlepšenie biologických funkcií riek. V tých miestach, kde je to možné, vrátiť korytám ich pôvodný charakter. Taktiež posilniť samočistiace procesy v riekach a zlepšiť ich kyslíkový režim a taktiež odkanalizovaním malých obcí,“ informovala Anna Zemanová, poslankyňa NR SR.


Meno autora/autorov

Viktória Mrvová, Laura Moravčíková, Lenka Adámková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 14. Život pod vodou
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Voda v rieke Nitra a jej brehové sedimenty sú znečistené ťažkými kovmi najmä v dôsledku priemyselnej činnosti napr. ortuť, kadmium a zinok. Nebezpečné látky nepriamo ovplyvňujú aj život v riekach, do ktorých sa jej vody vlievajú a v neposlednom rade aj moria a oceány. Rieky by mali mať dostatočnú ochranu. Preto by bolo potrebné hľadať nové technológie. Vybaviť priemyselné podniky tak, aby boli udržateľné. Využívanie čistých a k životnému prostrediu šetrnejších výrobných postupov vedie k zachovaniu biodiverzity. Toxické látky ovplyvňujú kvalitu zdravia a života obyvateľov predovšetkým žijúcich na jej brehoch. Ryby, ktoré žijú v kontaminovanom prostredí dlhšie alebo dravé ryby, t. j. ktoré sú na konci potravového reťazca, nahromadia vo svojom tele viac ťažkých kovov. Tiež môžu predstavovať zdravotné riziko z hľadiska konzumácie.