SDGs

Odstránenie chudoby všade a vo všetkých jej formách

Odstránenie hladu, dosiahnutie potravinovej bezpečnosti, zlepšenie výživy a podpora udržateľného poľnohospodárstva

Zabezpečenie zdravého života a podpora blahobytu pre všetkých, v každom veku

Zabezpečenie inkluzívneho,  spravodlivého a kvalitného vzdelávania a podpora príležitostí na celoživotné vzdelávanie pre všetkých

Dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia všetkých žien a dievčat

Zabezpečenie dostupnosti vody, udržateľného hospodárenia s vodou a hygienických zariadení pre všetkých

Zabezpečenie prístupu k cenovo dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých

Podpora trvalého, inkluzívneho a udržateľného ekonomického rastu, plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práce pre všetkých

Vybudovanie odolnej infraštruktúry, podpora inkluzívnej a udržateľnej industrializácie a podpora inovácií

Zníženie nerovnosti v rámci jednotlivých krajín a medzi krajinami

Budovanie inkluzívnych, bezpečných, odolných a udržateľných miest a ľudských sídiel

Zabezpečenie udržateľných spôsobov spotreby a výroby

Prijatie naliehavých opatrení na boj proti klimatickým zmenám a ich dopadom

Zachovanie a trvalo udržateľné využívanie oceánov, morí, morských zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj

Ochrana, obnova a podpora udržateľného využívania suchozemských ekosystémov, udržateľného hospodárenia s lesmi, boj proti rozširovaniu púští, zastavenie a zvrátenie znehodnocovania pôdy a zastavenie straty biodiverzity

Propagovanie mierovej a inkluzívnej spoločnosti pre trvalo udržateľný rozvoj, zabezpečenie prístupu k spravodlivosti pre všetkých a vytvorenie efektívnych, spoľahlivých a inkluzívnych inštitúcií na všetkých úrovniach

Posilnenie spôsobu realizácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj

Všetko o Agende 2030