Zachránia kopytníky slovenské slaniská?
Kravy blízko obce Kamenín. Foto: Jozef Grman

Zachránia kopytníky slovenské slaniská?

Čitajte tiež

Vnútrozemské slaniská a slané lúky sú územia, kde často rastú vzácne druhy rastlín. Oblasť medzi obcami Kamenín a Kamenný most, ktorá je najrozsiahlejšou plochou slaných lúk na Slovensku, je chránená v rámci európskej sústavy chránených území Natura 2000.  Za posledné polstoročie však došlo v tejto oblasti k veľkému úbytku vzácnych druhov rastlín, pretože sú prerastané invazívnymi druhmi.

Lokalita v okolí obce Kamenín patrí medzi výnimočné oblasti so slanomilnou vegetáciou na Slovensku. Keďže sa na tomto území hromadí soľ, vytvárajú sa extrémne podmienky, v ktorých vedia prežiť iba niektoré zakrpatené rastliny. Napríklad rastlina s názvom limonka gmelinová, ktorá patrí medzi kriticky ohrozené druhy, má na Kamenínskom slanisku jedinú lokalitu výskytu na Slovensku a zasahuje sem až zo slaných stepí Maďarska. Iným príkladom je veľmi zriedkavo sa vyskytujúca gáfrovka ročná. Kamenínske slaniská sú domovom aj rôznych druhov stavovcov európskeho významu, ako kunka červenobruchá  či kaňa močiarna.

Zanedbané územie

Slanisko pri obci Kamenín bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu v roku 1953. „Keď bola oblasť zaradená pod ochranu prírody, pastva tu bola zakázaná. Preto začali byť rastliny ako limonka utláčané inými druhmi,“ povedal starosta obce Kamenín Jozef Grman. Tieto invazívne druhy obmedzovali rast rastlín a znemožňovali živočíchom usádzať sa. Na území sa nachádzala aj nelegálna skládka, ktorá kontaminovala okolitú pôdu. Vďaka projektu LIFE+ sa podarilo z územia celej Podunajskej nížiny vykúpiť pozemky, na ktorých sa slaniská a slané lúky nachádzali. Celkovo bolo vykúpených takmer 80 hektárov pozemkov a na ďalších 20 hektároch pozemkov bola dohodnutá dlhodobá spolupráca. Skládku na Kamenínskom slanisku, na ktorú ľudia znášali odpad viac než 30 rokov, bolo treba odstrániť. Vďaka iniciatíve miestnych občanov, ktorí sa do prác zapojili, sa skládka úplne vyčistila a celý areál sa nechal oplotiť. 

Odvodňovacie kanály – zlé riešenie

Na území celej Podunajskej nížiny sa nachádza veľké množstvo odvodňovacích kanálov. Odvodňovacie kanály spôsobujú, že hladina podzemnej vody výrazne klesne a vo vrchnej vrstve pôdy sa nevytvorí soľ. Nedostatok soli v pôde spôsobí nepriaznivé podmienky pre organizmy žijúce zo soli. Preto boli kanály pri slanisku zasypané, čo oblasti pomohlo.

Pastva koní a dobytka – možné riešenie

Vrátenie sa k tradíciám, ako je pastva dobytka, umožňuje chrániť takýto unikátny biotop. S touto myšlienkou vzniklo v obci Kamenín občianske združenie, ktorého členmi sú len miestni obyvatelia a spolky. „Na 54 hektároch slaniska chováme kone a kravy, ktorých je 45 kusov, a na 5 hektároch sme v minulosti chovali mangalice. Tie však kvôli moru ošípaných už nechováme,“ uvádza starosta obce. Každé chované zviera na tomto území má svojho majiteľa, no po celý rok sa živočíchy pasú na území slaniska.

Pasenie dobytka má oproti koseniu výhodu, pretože podporuje zasolenie pôdy. Živočíchy totiž narúšajú povrch pôdy, čo rastlinám pomáha pri ich raste. „Kone a kravy majú radi sladkú chuť bylín, ktorá sa nachádza najmä v klasoch bylín, pretože obsahuje živiny i potrebnú vlákninu. Kvôli tomu sa vieme zbaviť vysokých porastov a zachovať iba zakrpatené vzácne druhy,“ povedala dlhoročná majiteľka koní a hipologička Ing. Ivana Marcinová. Kone a kravy na tomto slanisku navyše podporujú aj turistický ruch.

V roku 2018 bola pri slanisku postavená vyhliadková veža a prístrešok s informačnou tabuľou. Mangalice boli v minulosti využívané na konzumáciu bioodpadu od miestnych obyvateľov, čo malo za následok zníženie nákladov na odvoz komunálneho odpadu, ktorý tvoril jeho veľkú časť. Raz ročne sa tak usporadúval Mangalicový festival, ktorý prispieval ku združovaniu občanov z celej dediny.

Ako zachrániť posledných 500 hektárov zasolených vzácností?

Obec Kamenín je príkladom, že ak sa spojí spolupráca obyvateľov a ochranárov, vytvorí sa pomoc pre špecifické spoločenstvá ojedinelé v celej Európe. Do sústavy chránených území však patrí viac ako jedno slanisko. Ide o 20 ďalších území, kde situácia nenadobudla takýto ráz. Pre chýbajúcu správnu starostlivosť mnohé slaniská už zanikli a tým sa výrazne obmedzili výskyty viacerých druhov rastlín. Právna ochrana slanísk a slaných lúk je veľmi významná, ale bez pomoci obyvateľov či rôznych iniciatívnych projektov situáciu nezachráni.


Meno autora/autorov

Aneta Štefančínová

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 2. Žiadny hlad
  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 8. Dôstojná práca a ekonomický rast
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Hospodárske zvieratá žijúce na slaniskách zabezpečujú prísun čerstvých potravín. Slaniská ponúkajú možnosť utužovanie komunity ľudí.Zlepšujú kvalitu zdravia a života kvôli súladu s prírodou. Chov hospodárskych zvierat  pomáha v ekonomickom raste a možnosti dôstojnej práce pre ľudí z okolia. Slaniská podporujú ochranu klímy z dôvodu špecifických ekotypov. Problém slanísk ponúka príležitosti na združovanie ľudí, ktorí majú spoločný cieľ - záchranu svojho okolia a zlepšenie klímy.