Invázne rastliny na dune v hľadáčiku

Dobrovoľníci a pracovníci z CHKO Dunajské luhy monitorujú výskyt inváznych rastlín

Čitajte tiež

Dobrovoľníci a pracovníci z CHKO Dunajské luhy monitorujú výskyt inváznych rastlín

Reportážny kontext/riešenie problému:

Výskyt inváznych rastlín (ako je kusturica, trnka, agát, bršlen, pajaseň...) je pravidelne monitorovaný dobrovoľníkmi a pracovníkmi z CHKO Dunajské luhy, ktorí následne pracujú na ich odstraňovaní. Invazívne rastliny, ktoré sú nepôvodné, vytláčajú pôvodné rastliny zo svojho okolia. Majú málo prirodzených škodcov a veľmi sa im darí rýchlo sa rozrastať a tienia tenkolistým trávam - pieskomilným rastlinám. Každoročne sa vykonávajú brigády, kde sa dobrovoľníci snažia odstrániť chemicky alebo mechanicky tieto invazívne rastliny, aby sa zachovala biodiverzita pieskomilných rastlín.

Meno autora/autorov

Andrea Takácsová

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Duny a pieskové presypy sa ocitli na pokraji zániku. Príčinou je ťažba piesku, zalesňovanie a zánik tradičných foriem hospodárenia. Na zvyškoch pieskových dún nachádzajú posledné útočisko  pieskomilné druhy rastlín a živočíchov, ktoré patria medzi ohrozené a vzácne druhy. Je všeobecným záujmom zachovať ich biodiverzitu, preto sú biotopy viatych pieskov chránené v  rámci európskej sústavy chránených území Natura 2000.