Návrat lúk na Tematín

V Tematínskych vrchoch, území európskeho významu, prebieha v rámci projektov organizovaných Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) čistenie plôch, ktoré sú zarastené nevhodnými a nepôvodnými drevinami, najmä borovicou čiernou a jaseňom mannovým. Výskumy potvrdili, že tie nepriaznivo ovplyvňujú lúčne biotopy – vzácne druhy rastlín i živočíchov, ktoré sa na Tematíne nachádzajú.
V Tematínskych vrchoch boli v období 50. – 90.rokoch masívne vysádzané nepôvodné balkánske dreviny - borovica čierna a jaseň mannový.
V súčasnosti sa preto dobrovoľníci BROZ sústreďujú na potláčanie a likvidáciu týchto nevhodne vysadených druhov a čistenie neúrodných lesných pozemkov.
Výskumami sa totižto zistilo, že tieto plochy stepného charakteru sú veľmi cenné výskytom biotopov ktoré sa tam nachádzajú.
Práve hmyz a rastliny významné pre túto oblasť, napríklad poniklec veľkokvetý, potrebujú na rast a prežitie dostatok otvorených plôch.
To je jedným z dôvodov pre odstraňovanie borovíc a jaseňov, ktoré vďaka ich prispôsobivosti a nenáročnosti zarastajú veľké plochy.

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
19
Škola: 
Univerzita Tomáše Bati, Zlín
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Rast nepôvodných drevín v Tematínskych vrchoch vplýva negatívne na udržanie biodiverzity na tomto území.