Odhaľovanie vtáčej krimi

Odhaľovanie vtáčej kriminality v spolupráci s políciou žne úspechy - prevencia pomáha

Čitajte tiež

Odhaľovanie vtáčej kriminality v spolupráci s políciou žne úspechy - prevencia pomáha

Reportážny kontext/riešenie problému:

Úľanská mokraď s rozlohou približne 18 tisíc hektárov je chráneným územím už od roku 2008. Účelom je predovšetkým ochrana jednotlivých druhov vtákov európskeho významu a biotopu sťahovavých druhov. Polícia SR spoločne s OZ Ochrana dravcov spolupracuje na odhaľovaní vtáčej kriminality a v ako jednej z mála európskych krajín, sa to na Slovensku robí pomocou špeciálne vycvičených psov na vyhľadávanie otrávených návnad. To pomáha nielen kriminalitu odhaľovať, ale aj znižovať jej mieru. Ako taká terénna obhliadka vyzerá ukázal mladým reportérom v marci 2022 Martin Hupka, zástupca vedúceho poriečneho odd.odboru poriadkovej políci.

Meno autora/autorov

Andrea Takácsová

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 4. Kvalitné vzdelanie
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Mokrade a aj chránené vtáčie územia sú ďalšie z biotopov, ktoré je potrebné chrániť kvôli zachovaniu pôvodných biotopov a biodiverzity. Aby nedochádzalo k zbytočným otravám a úhynom chránených vtákov, Ochranov dravcov na Slovensku v spolupráci s poriečnym odd.odboru poriadkovej polície sa zaoberajú vtáčou kriminalitou. Takýmto aktivitám sa venujú iba 3 štáty v Európe.