Ochrana mokrade stále aktuálna?

Nájdená stará tabuľa už nie je aktuálna a novú nechystajú

Čitajte tiež

Nájdená stará tabuľa už nie je aktuálna a novú nechystajú

Reportážny kontext/riešenie problému:

Ľudia v okolí mesta Sládkovičovo ani nevedia, že majú v blízkosti mokrade. Informačné tabule chýbajú.

To ale neznamená, že mokraď nemáme chrániť. Je dôležitá pre svoju druhovú rozmanitosť rastlín a živočíchov, kotré sú charakteristické iba pre mokrade.

Na svetový deň mokradí sa na škole v Sládkovičove žiakom vysvetľovala potreba chrániť tieto mokrade a práve túto, Úľanskú, ktorú majú najbližšie.

Meno autora/autorov

Nina Šidlíková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Mokrade sú dôežitým biotopom s bohatou druhovou rozmanitosťou. Je potreba sa o ne starať neustále a nežiť v minulosti, alebo v pocite, že sa o seba postarajú samé.