Zmena dizajnu

Svieži dizajn novej učebnice. Autor: Ivana Jakubíková

Čitajte tiež

Chýbajúce učebnice nie sú jediným problémom, ktorý Ministerstvo školstva akoby prestalo riešiť. Ďalším problémom je vydávanie nových učebníc bez jedinej úpravy ich obsahu.

Každá učebnica má životnosť päť rokov. Po uplynutí tejto doby Mnisterstvo školstva posiela do škôl zadarmo nové učebnice. Znie to síce pozitívne, ale má to svoje úskalia. Okrem toho, že si škola prakticky nemôže vybrať, problém je aj v tom, že ak už sa distribuuje niečo označené ako nové, malo by to mať naozaj novú kvalitu. Nie iba zmenený vzhľad. Nejde len o plytvanie peniazmi v školstve, ale aj o ekologický problém.

Školský sklad učebníc (ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde) má na starosti Anna Hudáková, ktorá sa vyjadrila k problematike. "Počet nových učebníc nepochybne narastá, avšak o kvalite niektorých z nich by sa dalo uvažovať," uviedla. Za najproblematickejšie predmety označila matematiku a geografiu. Kým učebníc matematiky je síce dosť, ale sú nepoužiteľné, učebnice geografie úplne chýbajú – učí sa z učebníc vydaných pred reformou v roku 2014. Avšak práve geografiu táto reforma postihla vo veľkej miere – učivo sa presúvalo a menilo. Takže nové knihy by sa určite zišli. Pani asistentka Hudáková taktiež upozornila na niektoré kuriozity. Napríklad učebnica slovenského jazyka pre 3. ročník, kde bola pozmenená len titulná strana, či ešte lepší príklad - Literatúra pre 5. ročník.  Vydanie tejto učebnice z roku 2010 sa nijako nelíši od nového „reformného“ vydania z roku 2018. Aj napriek tomu, že staré vydanie mohlo poslúžiť ďalej, na škole majú „nové“. Staré učebnice sa musia vyradiť = dať do zberu. Získané peniaze idú do štátneho rozpočtu.

Celá táto situácia donútia tím Mladých reportérov uvažovať a hľadať riešenia. Z ekologického hľadiska by boli riešením doložky do učebníc. Papiere, na ktorých by boli spísané informácie, ktoré už neplatia a naopak dodané nové informácie. Stačilo by ich nalepiť alebo pripevniť zošívačkou. Samozrejme, že toto riešenie by sa dalo využiť skôr u tých učebníc, kde dochádza k malým zmenám. Ďalším inovatívnym riešením sú elektronické učebnice. Keďže tento článok je tvorený v období, keď sú školy zatvorené ako prevencia šírenia vírusu, existencia elektronicých učebníc by sa zišla. Stránka eaktovka.sk s tým v minulosti začala, nie sú tam však ani zďaleka všetky učebnice. Mnohí žiaci odišli zo škôl náhle a s tým, že sa o pár dní vrátia, preto si niektoré učebnice nechali v škole. Z dôvodu samoštúdia žiakov v domácej karanténe by online učebnice veľmi pomohli. Je to oveľa praktickejšie ako pre učiteľov tak aj pre rodičov a žiakov.

K tejto téme by sa mali samozrejme vyjadriť učitelia aj žiaci. Preto žiaci realizovali výskum  v škole na vzorke žiakov   4. – 9. ročníka (v ankete hlasovalo 142 žiakov) a tiež na učiteľoch (spolu 23).

Výsledky ankety

Ťažšie rozhodovanie mali žiaci už hneď pri prvej otázke, v ktorej sa mali vyjadriť, či sú učebnice kvalitné. 42% žiakov si myslí, že áno a 25% žiakov si naopak myslí, že nie. 32% žiakov nevedelo odpovedať. Iný názor na to majú učitelia, z ktorých si iba 13%  odpovedalo kladne, 74% sa vyjadrilo záporne. Už tu je zrejmé, že problém s učebnicami je obrovský. Druhá otázka znela, či niekedy počas školského roka boli učebnice menené pre doručenie novšieho vydania. 67% žiakov zahlasovalo za možnosť áno a zvyšných 33% žiakov za možnosť neviem. 61% učiteľov hlasovalo za áno, 30% naopak za možnosť nie a 9% učiteľov nevie. Potvrdilo sa, že učebnice sú neustále vydávané nanovo. Ďalšia otázka nadväzovala na tú predchádzajúcu. Keď už teda mali menené učebnice, boli v nich nejaké výrazné obsahové zmeny? Väčšina žiakov si to nepamätala, keďže si pôvodné učebnice poriadne neprezreli. Za možnosť áno hlasovalo 22% žiakov, za možnosť nie 30% a za možnosť neviem zahlasovalo 48% žiakov. 30% učiteľov hlasovalo za áno, 48% za nie a 22% za neviem. Ukázalo sa presne to, čo povedala pani asistentka v sklade učebníc, a to, že v mnohých učebniciach nedochádza k zmene.

Ďalšie otázky boli  orientované na riešenie. Otázka zavedenia elektronických učebníc sa žiakom hneď páčila. Väčšia časť žiakov jednoznačne súhlasí s elektronickými učebnicami s tou podmienkou, že by si papierové verzie učebníc nechávali v škole a doma by sa učili z tých elektronických. 87% žiakov s tým súhlasí, 5% žiakov s tým nesúhlasí a 8% žiakov nevie. 65% učiteľov hlasovalo kladne, 22% učiteľov je proti a 13% nevie. Môžeme to zhodnotiť jednoducho tak, že učitelia sú trochu opatrnejší, konzervatívnjepší. Tento stav sa viac-menej odrazil aj v súčasnej situácii – väčšina učiteľov sa online učeniu prispôsobila, no sú aj takí, ktorí s tým majú problém.

Žiaci a učitelia sa tiež mohli vyjadriť k tomu, či by boli ochotní používať staršie učebnice s tým, že by v nich boli vložené doložky s opravenou informáciou, aby sa zbytočne kvôli menším zmenám nemuseli tlačiť nové učebnice. 29% žiakov by bolo ochotných sa takto učiť, no 42% žiakov nie, radšej sú za nové. Za odpoveď neviem hlasovalo 29% žiakov. 78% učiteľov odpovedalo áno, 13% učiteľov nie a 9% nevie. Opäť sa potvrdilo, že pre učiteľov je riešením skôr klasická papierová kniha.

Keďže ZŠ Družstevná je Zelená, nechýbala otázka, či si žiaci a učitelia myslia, či by elektronické učebnice mohli pomôcť životnému prostrediu. Táto otázka vzbudila živú diskusiu medzi žiakmi vyšších ročníkov. „Pomôže to, pretože sa nebudú rúbať stromy.“ „Nepomôže, lebo budú viac dymiť elektrárne!“ Nakoniec sa 77% žiakov zhodlo na odpovedalo áno. 13% žiakov si myslí, že nie a 10% žiakov nevedelo odpovedať. U učiteľov bola väčšina za odpoveď áno. 74% učiteľov súhlasí, 13% učiteľov nesúhlasí a zvyšných 13% nevie. Väčšina opýtaných teda potvrdila, že online učebnice sú vhodným riešením ekologického problému. Nejaké učebnice mať treba a uprednostnia tie, pre ktoré sa nemusia rúbať národné parky.

Treba zmeniť koncepciu 

Anglické slovo „design“ sa dá preložiť ako vzhľad ale aj ako koncepcia. Bolo by vhodné, aby sa učebnice nemenili iba vzhľadom, ale aby sa zmenila celá koncepcia a chápanie tejto problematiky. Žijeme v 21. storočí, v dobe internetu, technológií a inovácií. Majme to na mysli aj pri riešení problému s učebnicami.

 


Meno autora/autorov

Ivana Jakubíková

Veková skupina

11-14

Škola

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 4. Kvalitné vzdelanie
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Kvalitné vzdelávanie je prioritou spoločnosti. Mnohí jednotlivci ale aj politici sa snažia vzdelanie reformovať. Jednou z posledných veľkých reforiem školstva bola tá, ktorá začala v roku 2014. Aj keď v mnohých predmetoch došlo k výrazným zmenám, tieto zmeny sa neodrazili na učebniciach a tým pádom sa ťažšie dostávajú k žiakov. Učebnice akoby prešli cez kopírku - tlačia sa stále nové podľa vzoru starých, aj keď to vôbe nie je nutné. Míňajú sa tak peniaze, ale aj prírodné zdroje.