Cesta odpadu v meste Spišská Nová Ves

Kontajnery na separovaný odpad. Autor: Sabina Vencelová

Čitajte tiež


Kontajnery na separovaný odpad. Autor: Sabina Vencelová

V obchode si kúpime čokoládovú tyčinku, rozbalíme, zjeme a prinajlepšom sa naša povinnosť končí tým, že obal odhodíme do koša. Priznajme si, že po niektorých skončí to, čo zostalo z maškrty, aj pod kríkom. Cesta odpadu je pritom oveľa komplikovanejšia, ako sa nám môže zdať. O likvidáciu odpadu sa starajú desiatky až stovky ľudí, aby odpadky nezavalili to najkrajšie v našom meste , čím sa môžeme pýšiť pred svetom.

Na naše otázky odpovedala prednostka okresného úradu v Spišskej Novej Vsi , pani Jela Bednárová a pán Juraj Sad, vedúci oddelenia komunálneho servisu. 

1. Koľko odpadu vyprodukujú obyvatelia Spišskej Novej Vsi ročne ?

V roku 2016 bolo na skládke odpadov uložených 12 143,46 t zmesového komunálneho odpadu. Pre porovnanie , v roku 2008 to bolo niečo vyše 9 tisíc ton. Takže množstvo odpadu sa podľa týchto čísel v meste zjavne zvyšuje.

2. V ktorom roku mesto pristúpilo k separovaniu odpadu ?

So separovaným odpadom mesto začalo v roku 1999 (BIO odpad) a v roku 2005 ostatné zložky odpadov. Kým kedysi končil na skládke všetok odpad z mesta , dnes majú možnosť ľudia separovať ho do špeciálnych farebných kontajnerov. Celoplošný systém separovaného zberu zaviedlo mesto v roku 2006 v spolupráci s firmou Brantner Nova. Novovešťania separujú papier , plastové obaly , sklo a posledné roky aj bioodpad najmä z rodinných domov.

3.  Aké percento z celkového množstva odpadu sa darí vyseparovať ?

Podiel vyseparovaného odpadu sa každým rokom trochu zvyšuje, momentálne sa pohybujeme okolo 25 %. Celoslovenský priemer je len okolo 20 percent . Ambíciou je , aby toto číslo bolo čo najvyššie. Príkladom je Švédsko , kde na skládkach skončí len jediné percento odpadu. Zvyšok dokážu vyseparovať a recyklovať.

4. Kde mesto odpad ukladá?

Odpad, ktorý sa nedá druhotne spracovať ukladá mesto na skládke komunálneho odpadu Kúdelník II. Súčasná kapacita skládky je približne do roku 2021. Pripravuje sa rozšírenie skládky o ďalšiu etapu, ktorá by mala pokryť potreby mesta do roku 2050.

5.  Ako obyvatelia pristupujú k separovaniu a ako ich mesto motivuje , aby triedili čo najviac odpadu?

Obyvatelia chcú separovať a trend separovania je z roka na rok lepší.   Kampane na separovanie odpadu už v meste prebehli. Separovanie je umožnené dostatočným množstvom nádob, pravidelnými vývozmi, nezvyšujúcim sa poplatkom, reportážami v televízii a článkami v mesačníku.

6.  Aký je aktuálne najväčší problém odpadového hospodárstva v meste Spišská Nová Ves ?

Občania nechávajú na stanovištiach pri zberných nádobách objemový, nebezpečný odpad, atď. čím znečisťujú okolie a zvyšujú výdavky mesta na čistenie. Tento odpad pritom majú možnosť odovzdať zadarmo na Zbernom dvore!

Na záverečnú otázku sme hľadali odpoveď priamo u správcu skládky Kúdeľník II , teda vo firme Brantner Nova. Pýtali sme sa na najväčšie kuriozity , s ktorými sa stretli pri vývoze odpadu . Odpovedal nám dispečer , pán Pavel Tabaček.

Zaujímavostí máme na skládke viacero. Takmer denne nám volajú ľudia , ktorí omylom niečo vyhodili a chcú to prísť hľadať priamo na skládku , kde ležia tony odpadu. Čo samozrejme nie je možné. V poslednom období nám tu chodili aj vyšetrovatelia , ktorí hľadali vražednú zbraň. Mali totiž podozrenie , že páchateľ ju po trestnom čine vyhodil do kontajnera a odtiaľ sa mohla dostať až k nám na skládku. Táto informácia sa však nepotvrdila. Spomínam si na ešte jeden úsmevný príbeh. V jednej z materských škôl vyhodila upratovačka tašku , v ktorej mala študentka vysokej školy učebnice , doklady aj peniaze. Na skládku tašku prišli hľadať učiteľky , upratovačky a dokonca aj riaditeľka škôlky. Taška sa nakoniec predsa len našla. Takže príbeh sa skončil šťastne.

Meno autora/autorov: 
Nina Ratkovská, Sabina Vencelová
Vek autora/autorov: 
14 rokov
Škola: 
ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves