Obecný úrad v Udiči motivuje občanov k minimalizácii odpadu

Čitajte tiež

Vložil/a admin dňa 11.02.2016

Obec Udiča v prehľade žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2015 nefigurovala, nakoľko triedený odpad v obci je zavedený niekoľko rokov s veľmi dobrou účinnosťou.

Likvidáciu odpadu v obci zabezpečuje súkromná spoločnosť. Z obce sa komunálny odpad odváža jeden krát za dva týždne. V obci sa triedia: plasty, sklo, papier a elektroodpad. Plasty sa odkladajú do PET vriec, ktoré občanom poskytuje obec a odvážajú sa z obce raz za mesiac. Sklo sa odváža asi každých 10 týždňov. Dvakrát do roka obec zabezpečuje aj odvoz elektronického odpadu a sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom vykonáva obec vo vlastnej réžii.

Podľa informácie starostu pána Chochlíka, v súčasnosti sa pripravuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Udiča na roky 2015 – 2025, v ktorom sa plánuje:

  • vybudovanie nových zberných stanovíšť na separovaný odpad,
  • zakúpenie nádob na sklo, papier, plasty,
  • vybudovanie prevádzky na drevoštiepku, ktorá zabezpečí likvidáciu drevného odpadu, konárov z miestnych potokov, rieky Marikovka a ostatných verejných priestranstiev.

Mladí reportéri z Udiče počas monitoringu nelegálnych skládok našli v obci skládku, ktorú urobili občania v blízkosti vodného toku. Na brehu rieky bol nielen drobný stavebný odpad, ale aj odpad zo záhrad, ktorý mohli občania odviesť na obecnú skládku záhradného odpadu.

Túto nelegálnu skládku vyfotili a osobne upozornili zástupcu starostu obce Udiča, ktorý má okrem iného v pracovnej náplni s pracovníkmi VPP likvidáciu nelegálnych skládok, vývoz separovaného zberu z obce a jej miestnych častí na zberný dvor, kde sa domový odpad v zmysle VZN triedi a následne odváža na skládku.

Obecnú úrad následne opakovane zverejnil výzvu v obecnom rozhlase o separovaní domového odpadu – plasty, sklo a textil a elektroodpad. Zároveň upozornili občanov, že súkromná firma v pravidelných intervaloch robí výmenu starého papiera za toaletný papier či kuchynské utierky, ako aj na otváracie hodiny na zbernom dvore.

členovia Kolégia Zelenej školy


Ďalšie zaslané príspevky si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

 

Priložené obrázky
Obecný úrad v Udiči motivuje občanov k minimalizácii odpadu
Obecný úrad v Udiči motivuje občanov k minimalizácii odpadu
Obecný úrad v Udiči motivuje občanov k minimalizácii odpadu