Čo s bioodpadom zo školskej jedálne?

Začíname s bioodpadom. Autor: Júlia Slivová
Kôš na bioodpad sme umiestnili na frekventované miesto. Autor:Ľudmila Slivová
Ku kontajnerom na separovaný odpad pribudol kontajner na bioodpad. Autor: Timea Dimitrovová

Čitajte tiež


Začíname s bioodpadom. Autor: Júlia Slivová

Základná škola, Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi je zapojená do celoslovenského environmentálneho projektu Zelená škola. Našou prioritnou témou je už niekoľko rokov odpad. Venujeme sa jeho triedeniu a recyklácii. Začali sme zberom papiera a tetrapakov. Neskôr sme naše aktivity rozšírili o triedenie plastu, skla, hliníka, elektroodpadu a batérií.

Ďalším krokom v našich ekoaktivitách bolo vytvorenie školského kompostu. Vyhadzovali sme tam lístie, drobné konáre a pokosenú trávu, ako vedľajší produkt našej práce na školskom pozemku v rámci hodín techniky a sveta práce. No nám sa to zdalo málo. Rozmýšľali sme, na čo by sa ešte dalo kompostovisko využiť. Všimli sme si, že najväčším odpadovým problémom našej školy je bioodpad zo školskej jedálne.

Zašli sme teda za pani vedúcou školskej jedálne a porozprávali sme sa o tomto probléme. Položili sme jej pár otázok na tému spracovania bioodpadu a  zvyškov stravy z obeda. Z rozhovoru s pani vedúcou ŠJ pre nás vyplynulo niekoľko zaujímavých a podnetných faktov. „Odvoz bioodpadu, ktorý v ŠJ vzniká, je zabezpečený cez zmluvného odberateľa. Ten odváža bioodpad raz týždenne. Medzitým sa odpad skladuje vo vyhradenej chladničke. Šupky a zvyšky z ovocia a zeleniny, ktoré deti dostanú k obedu, končia v komunálnom odpade,“ prezradila nám pani vedúca ŠJ. Natíska sa nám teda otázka: je nevyhnutné vyhadzovať šupky a iný bioodpad do kontajnera s komunálnym odpadom? Nedá sa to riešiť ekologickejšie?  

Aby sme v škole zistili širší záujem o tento problém a jeho riešenie, oslovili sme viac ako 180 spolužiakov. Položili sme im pár otázok so zameraním na bioodpad, jeho využitie a konkrétne správanie žiakov k bioodpadu – vyhadzovanie šupiek a ohryzkov z ovocia do komunálneho odpadu, prípadne ochota vyhodiť takýto odpad do špeciálne označených nádob v priestoroch školy. Z výsledkov ankety vyplynulo, že žiaci väčšinou vedia, čo patrí do bioodpadu a čo z neho vzniká, čiže i to, na čo sa môže využiť. V ankete ďalej žiaci vyjadrili ochotu odhadzovať zvyšky ovocia do vyhradených nádob.

Preto sme sa rozhodli tento nápad uskutočniť. Do školy sme zakúpili plastové nádoby s označením BIOODPAD. Umiestnili sme ich na troch miestach: v blízkosti vchodu do školskej jedálne, pri šatniach žiakov a pred vchodom do školy. Nad nádoby sme umiestnili prehľadnú legendu s vysvetlením, čo do nádoby na bioodpad patrí a čo nie. Zároveň sme sa s vedením školy dohodli na režime vyprázdňovania nádob: za vynášanie nádob sú zodpovední členovia EKO krúžku a pomôžu im aj pani upratovačky. Už v nasledujúci deň po umiestnení nádob v blízkosti ŠJ sme zaznamenali prvý úspech. V nádobách sme objavili prvé ohryzky z jabĺk, hrušiek i šupky z mandarínok.

A čo ďalej s bioodpadom? Už v úvode sme spomínali kompostovisko na školskom dvore. Dúfame, že vďaka bioodpadu sa nám podarí vyrobiť množstvo kompostu, ktorý použijeme v našom kútiku liečivých rastlín. Veríme, že sa tento nápad ujme a nám sa podarí pozbierať a rozumne využiť množstvo bioodpadu, ktorý by inak skončil v komunálnom odpade.

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová, Timea Dimitrovová
Vek autora/autorov: 
14 rokov
Škola: 
ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves