Cintorín odpadov

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Na nevyužitom priestore bývalého kameňolomu za obcou Lopašov, v okrese Senica, počas niekoľkých rokov vyrástla neriadená skládka. Zložením odpadu, od stavebného až po komunálny, vo veľkej miere svojim charakterom ohrozuje životné prostredie. Vzhľadom na rôzne druhy odpadu je možnosť ohrozenia aj zdravia obyvateľov. Škodlivé látky sa dostávajú do ovzdušia, pôdy a do podzemných vôd.

Meno autora/autorov

Michal Áč

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: