Krása "odpadu" 3

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

Takúto ružu v supermarkete nenájdete.

Meno autora/autorov

Lucia Kodríková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: