Odpadové hospodárstvo v Priepasnom - Niet snahy bez motivácie (YRE AWARDS 2013, 1. miesto, 19-21 rokov)

Žetóny na vývoz odpadu pre rok 2013
Jozef Hvozdík pri spracúvaní organického odpadu z jeho domácnosti
Jozef Hvozdík

Čitajte tiež

Vložil/a Natália Mrázová dňa 05.06.2013

Priepasné, obec v Trenčianskom kraji, ležiaca v okrese Myjava, na prvý pohľad vyzerá ako miesto, ktoré sa skutočne snaží objektívne riešiť problémy s odpadom. Obecné zastupiteľstvo prijalo opatrenia, udávajúce, akým spôsobom má priemerná domácnosť zaplatiť za ročnú spotrebu odpadu. S týmto systémom však niektorí obyvatelia obce zjavne nesúhlasia a označujú ho za demotivujúci a nespravodlivý. Príkladom mi bolo stretnutie s pánom Jozefom Hvozdíkom, ktorý mi vysvetlil, prečo je tomu z jeho pohľadu tak a prečo opatrenia nie sú konštruktívne, napriek snahám jeho obce o zlepšenie miestneho odpadového hospodárstva.

V posledných rokoch v Slovenskej republike dochádza k mnohým novelizáciám zákonov, týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Príkladom je jeden z nich, zákon číslo 343/2012 Z.z., ktorý mení a dopĺňa zákon číslo 223/2001 Z.z. o odpadoch. Takisto je pravda, že podľa platnej legislatívy, obec musí peniaze, vybrané na komunálny odpad, použiť na ten istý účel a je povinná si zvoliť vhodný systém platby. Však ten, ktorý si zvolilo vedenie obce Piepasné, je podľa pána Hvozdíka nespravodlivý a nemotivujúci.

Poplatky za odpad v obci fungujú nasledovne: každá domácnosť je povinná zakúpiť si raz ročne 6 žetónov na vývoz odpadu pre jednu osobu, ktoré sú spoplatnené sumou 13€. Za predpokladu, že v dome žijú traja ľudia, zaplatí jedna domácnosť za odpad 39€ ročne. Starosta obce, pán Peter Czere, sa k zavedeniu opatrení vo svojom vyhlásení, ktoré rozosielal do domácností, vyjadril nasledovne: „K tomuto systému sme boli donútení pristúpiť z dôvodu značného doplácania finančných prostriedkov zo strany obce za likvidáciu odpadu od občanov. Ak budú občania postupovať zodpovedne pri separácii odpadu, určite znížia množstvo odpadu vo svojich popolniciach a zároveň aj náklady na ich likvidáciu.“ Evidentne sú ale názory starostu a obyvateľov Priepasného protichodné. Tento systém možno vyzerá výhodne pre domácnosti s bežnou spotrebou odpadu, no rozhodne protirečí ekologickým snahám o jeho zníženie.

Pán Hvozdík, s ktorým som sa mala možnosť o tomto systéme zhovárať, je ním značne znevýhodnený. V jeho dome žije so svojou družkou, čiže ako dve osoby v jednej domácnosti platia za odpad 26€ ročne. Jeho produkcia však ani zďaleka nedosahuje množstvo, za aké musia platiť. „Systém, podľa môjho názoru, odrádza obyvateľov obce od akýchkoľvek snáh o zlepšenie ekologickej situácie. Je demotivujúci z dôvodu, že akékoľvek množstvo odpadu v domácnostiach je spoplatnené rovnakou sumou,“ hovorí pán Hvozdík, ktorý je zanieteným „zeleným“ človekom. V súkromí sa aktívne zaujíma o ekológiu a odpadové hospodárstvo je jedným z jeho hlavných zameraní. Ich domácnosť neprodukuje takmer nijaký odpad. Keďže ich dom pripomína malú farmu a chovajú množstvo zvierat od zajacov a sliepok až po koňa, ovce a kozy, všetky organické zvyšky využívajú ako krmivo a suroviny do kompostu. Takisto kúria iba drevom, pretože uhlie produkuje popol, ktorý sa na kompostovanie zúžitkovať nedá. „Spotrebujeme skutočne všetko, čo sa dá využiť. Tým pádom produkujeme nulový organický odpad a ten zvyšný je skutočne minimálny. Snažíme sa žiť ekologicky, v súlade s prírodou. Nechceme zbytočne prispievať k zväčšovaniu skládok. Za tieto snahy však platíme rovnako veľa peňazí, ako zaplatí dvojčlenná domácnosť za niekoľkonásobne vyššiu produkciu, pretože peňažná suma nie je priamo úmerná množstvu odpadu, ale počtu ľudí v domácnosti,“ vyjadruje sa opäť rozhorčený pán Hvozdík na aktuálnu situáciu v obci. Však slová tohto občana, zapáleného pre ekológiu, nie sú iba prázdnymi sťažnosťami. Prichádza aj s riešením, ktoré by podľa neho bolo najférovejšie pre všetkých obyvateľov. Navrhuje zaviesť množstevný odber odpadu tak, aby bol poplatok priamo úmerný jeho množstvu. Čiže, jednoducho povedané, zaplatíte toľko, koľko vyprodukujete. „Občanov by rozhodne viac motivovalo toto riešenie, ako keď teraz musia platiť jednotnú sumu, bez ohľadu na ich snahy šetriť prírodu,“ vysvetľuje pán Hvozdík. Starosta však vo vyhlásení tvrdí, že ich riešenie spoplatnenia odpadu v obci skutočne pomôže odpado­vému hospodárstvu a vše­obec­nému bla­hu obyvateľov. „I keď verím, že sme sa dali na neľahkú cestu, verím, že opatrenia, ktoré prialo obecné zastupiteľstvo sú práve tie, ktoré Vám v budúcnosti prinesú pozitívne výsledky, čím prispe­jeme nie len k ochrane prírody, ale i k zníženiu nákladov na likvi­dá­ciu smetí, ktoré sa nás všetkých bezprostredne dotýkajú a obec bude môcť prostriedky vynaložiť nie len na ,,odpad“, ale na modernizáciu nášho Priepas­ného,“ píše starosta a vo vyhlásení uvádza aj ekologické snahy vzdelávať obyvateľov obce Priepasné v problematike životného prostredia: „Zaujali nás Vaše názory (názory obyvateľov obce Priepasné), ktoré sme si prisvojili a preto sme organizovali i stretnutie, ktoré bližšie pomohlo ozrejmiť ,,Čo zo smeťami z našich domácností“. Zástupcovia Občianskeho združenia STROM ŽIVOTA a spoločnosť ENVI-PAK si našli čas, aby podporili ekologickú myšlienku: ,,nezasypať si naše kopanice smeťami“ a reagovali na naše pozvanie, kde obyvatelia a chalupári Priepasného mali jedinečnú možnosť naučiť sa správne triediť a chrániť prírodu.“

Chce ale obecné zastupiteľstvo svojimi nariadeniami skutočne pomôcť obci Priepastné v ďalšom rozvoji a myslia si, že práve toto je cesta, ako bojovať proti nadbytočnej produkcii odpadu v domácnostiach? Alebo chcú len naplniť svoju „pokladnicu“? Prečo potom priali nariadenie, ktoré svojím znením občanov k zníženiu produkcie odpadu nijako nemotivuje a musia platiť rovnakú sumu za rôzne množstvo? Myslím si, že je konečne na čase prestať schovaní za ekologickými myšlienkami hrabať peniaze a začať tieto myšlienky konečne meniť na prax, pretože nejde len o prázdne slová, ale predovšetkým o našu ďalšiu existenciu, o našu budúcnosť. Odpady v dnešnej dobe predstavujú globálny ekologický problém, ktorý ohrozuje celú našu planétu a pokiaľ nezačneme ľudí ako je pán Hvozdík a jeho družka za ich snahu odmeňovať, pokiaľ ich nemotivujeme, bude táto myšlienka v ľudských hlavách umierať namiesto toho, aby expandovala ďalej do sveta. Nemôžeme reálne zmeniť svet k lepšiemu, pokiaľ vodu kážeme a víno pijeme!

Natália Mrázová
19 rokov
15.4.2013
Gymnáziu v Dubnici nad Váhom
Trenčiansky kraj

Priložené obrázky
Žetóny na vývoz odpadu pre rok 2013
Jozef Hvozdík pri spracúvaní organického odpadu z jeho domácnosti
Jozef Hvozdík