Blistre z liekov - patria na skládku?
Kde? Autor: Ľubica Hildebrandová

Blistre z liekov - patria na skládku?

Čitajte tiež

Obal je neoddeliteľnou súčasťou každého lieku. Aby ho ochránil pred rôznymi vplyvmi, musí spĺňať prísne kritériá. Farmaceutické spoločnosti používajú viac druhov jednorazových obalov zo skla, plastu či hliníka, ktoré môže spotrebiteľ dať do triedeného zberu. Problematické sú ale blistre, ktoré sú tvorené z plastu a potiahnuté hliníkovou fóliou.

Veľa ľudí už pochopilo, že hádzať všetko do zmesového komunálneho odpadu (čierny kontajner) a vyvážať na skládku nie je najlepšie riešenie. Môže však ísť do triedeného zberu kombinovaný obal ako je blister? Keďže ide o najrozšírenejší obal na lieky, je dôležité vedieť, ako s ním nakladať. "Blistre sú takzvaným viacvrstvovým kompozitným materiálom. Skladajú sa z plastu a hliníkovej fólie. Nie je ich možné od seba oddeliť a samostatne správne vytriediť,“ povedala Katarína Kretter z ENVI – PAKu, a.s.

Triedený zber či skládka?

„Blistre, ako kompozitný odpad, odoberajú viaceré oprávnené organizácie pre nakladanie s odpadom,“ informoval Martin Chovanec zo spoločnosti GENERICA spol. s.r.o.  „Nakoľko výrobca už zaplatil svojej organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV) za zber tohto obalu, je potrebné vytriediť podľa väčšinovej zložky, čiže podľa toho, ktorý materiál je v obale najviac zastúpený. V tomto prípade je to plast. Preto blistre triedime do žltého kontajnera,“ doplnila Katarína Kretter z ENVI – PAKu, a.s.

Žiaci zo ZŠ Jána Palárika v Majcichove zisťovali, prečo bistre nepatria do zmesového komunálneho odpadu. Katarína Kretter z ENVI – PAKu, a.s. vysvetlila: „Ak by blister skončil v zmesovom odpade, jeho zber by bol zaplatený dvakrát – výrobcom (ktorý za každý svoj obal uvedený na trh zaplatil svojej OZV) a tiež občanom, ktorý platí obci za odvoz zmesového odpadu. Pracovníci na triediacej linke už rozhodnú, či bude možné daný odpad recyklovať, alebo či poputuje na energetické zhodnotenie.“

Uvažujú farmaceutické spoločnosti o zmene balenia?

Pokiaľ sa máme baviť o zmene balenia pri liečivých prípravkoch, tak o žiadnych zmenách rozhodne neuvažujeme. Maximálne drobné zmeny, nič zásadné. Treba si uvedomiť, že balenie lieku má vždy svoj účel,“ povedal Jiří Kalous, z Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o.

Lucia Šabíková zo ZENTIVY k.s. upresnila: „PVC je z pohľadu stability a ochrany lieku ideálny materiál, ktorý liek neovplyvňuje. V našej spoločnosti sme o zmenách už mnohokrát uvažovali. Okrem stability a ochrany lieku v blistri, dôležitú úlohu zohráva aj prevod registrácie lieku, používaných strojov a zariadení. To je zmena veľmi časovo a finančne náročná.“

GENERICA spol. s.r.o., zatiaľ taktiež využíva kompozitný obalový materiál, lebo poskytuje ochranu produktu a je praktický pri manipulácii. Podľa vyjadrenia zástupcu spoločnosti Martina Chovanca,  blister priateľský k životnému prostrediu by privítali. "Ukazuje sa, že zákazník, resp. spoločenské povedomie, bude preferovať ekologickú voľbu obalu, k čomu sa naša spoločnosť hlási,“ uviedol.

Žltý kontajner nie je záruka

Kým nie je na trhu biologicky rozložiteľný obal, najlepšou voľbou je vhodiť použité blistre do plastového odpadu. I keď, aký je osud vytriedených obalov od liekov v regióne, sa tímu žiakov nepodarilo zistiť. Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., ktorá zabezpečuje nakladanie s odpadom, sa od marca do uzávierky nevyjadrila. Keďže sa v Trnave spaľovňa odpadu nenachádza, dá sa predpokladať, že blistre putujú na skládku.

Dobrou správou ale je, že britská spoločnosť, ktorá vyrába obaly pre farmaceutický priemysel, už vyrobila aj eko alternatívu blistra. Nový obal zachováva kvalitu liekov a komfort pre zákazníka, ale vďaka pridaniu unikátneho aditíva sa dá po použití biologicky rozložiť.  

 


Meno autora/autorov

Samuel Nemček, Sofia Hlavatá

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Nielen na Slovensku, ale aj vo svete je veľká spotreba liekov. Najčastejšie používaným obalom je blister. Je to kompozitný obal, t.j. nedajú sa oddeliť jednotlivé materiály z ktorých je zložený. V tomto prípade je to plastová a hliníková fólia. Blister sa nedá opäť recyklovať. Využíva sa energetické zhodnocovanie. Slovensko využíva najmä skádkovanie a preto tieto obaly končia na skládka komunálneho odpadu. Už pri plánovaní obalového materiálu je potrebné, aby farmaceutické spoločnosti v prírode rozložiteľný materiál, alebo aspoň recyklovateľný.