Zníženie produkcie plastov a ich recyklácia - problematika súčasnosti

Každá pomocná ruka sa počíta.

Čitajte tiež


Každá pomocná ruka sa počíta.

Študenti Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom sa aktívne zapájajú do ochrany životného prostredia realizáciou rôznych aktivít. Jednou z nich je aj zber plastových fliaš.

Naše okolie je bohužiaľ plné odpadu a jedným z najväčších problémov sú práve plastové fľaše, ktorých sa denne odhadzujú tisíce. Školy, mestá a iné organizácie sa snažia s týmto problémom pomáhať, ale snaha by mala vychádzať i od jednotlivcov. Je oveľa jednoduchšie kúpiť si každý deň plastovú fľašu, ktorá má svoje výhody. Je ľahká, nerozbije sa a je lacnejšia. Väčšina ľudí sa ani neobťažuje zamyslieť sa nad tým, že plastová fľaša sa dá opätovne využiť. Na ten istý účel alebo aj na rôzne iné. Na internete môžeme nájsť veľa pekných, kreatívnych a ekologicky prospešných nápadov, čo s PET fľašou ďalej.

Separovanie je pre mnohých ešte stále neznámy pojem

Mladí reportéri zisťovali, či študenti vedia, že majú možnosť separácie fliaš priamo v budove školy. Väčšina žiakov odpovedala kladne, avšak tento výsledok sa nemôže považovať za priaznivý. Sami reportéri si pri náhodných pohľadoch do tried všimli, že v smetných košoch sa nachádzajú i plastové fľaše, takže žiaci síce vedia o možnosti vyhodiť fľašu na určené miesto, ale nerobia tak i napriek tomu, že v minulosti už jeden zo študentov vytvoril kampaň, počas ktorej do každej triedy bola prinesená krabica na plastové fľaše. "Nikomu by sa asi nechcelo ísť s jednou fľašou na prízemie k vrecu, preto takto koncom týždňa, alebo keď je krabica plná, je to efektívnejšie vyniesť naraz," vyjadrili sa vtedy viacerí spolužiaci. Chvíľu sa zdalo, že táto aktivita má zmysel, ale po čase akoby sa vrátili mnohí do "starých koľají" a fľaše sa znova začali objavovať v bežných košoch, hoci škole je naľalej zberné vrece na plastové fľaše, kam ich študenti môžu odhadzovať.

Na to, čo bolo motívom umiestnenia zberného vreca do areálu školy sa reportéri spýtali školskej koordinátorky environmentálnej výchovy, pani profesorky Zenkovej: „Dôvodom umiestnenia vreca bola nadmerná spotreba plastových fliaš, ktoré svoj koniec našli v komunálnom odpade a nie na recyklačnej linke, kam patria. V školskom bufete sa denne predávajú desiatky plastových fliaš a naši žiaci, ale aj niektorí zamestnanci nemyslia na to, že recyklácia je dôležitá.“ Ako sa však podarilo zistiť, niektorí profesori nosia použité plastové fľaše i z domu, ak nemajú v blízkosti bydliska kontajner na plasty.

Kde sa nakoniec fľaše odvážajú?

Odpoveď na túto otázku nepoznali mnohí študenti, o čom sa reportéri dozvedeli v malej ankete. Zaujímalo ich preto, kam vrece s plastovými fľašami putuje po naplnení. Zisťovali to u pani sekretárky Matejovičovej: „Máme dohodu s  technickými službami mesta a po naplnení vreca odvážajú plastové fľaše na recyklačnú linku.“ Reportérov táto informácia zaujala a určite zorganizujú exkurziu i pre svojich spolužiakov do Zberného dvora v Novom Meste nad Váhom, aby sa študenti dozvedeli aké dôležité je odpad separovať a minimalizovať tak komunálny dopad, ktorý smeruje na skládky.

V blízkej budúcnosti bude organizovaný informačný proces, aby študenti i zamestnanci školy boli oboznámení o dôležitosti separácie odpadu. Informáciami o možnostiach separácie PET fliaš to však nekončí.

"Naším dlhodobým cieľom je predloženie alternatív, ako s nimi naložiť a produkovať menej odpadu, ako je napríklad použitie bioplastu alebo vratných fliaš," vyjadrila sa študentka, ktorej nie je táto problematika ľahostajná.  Mladí reportéri budú naďalej pátrať ako sa ďalej plasty spracovávajú a o svojich zisteniach budú informovať i ostatných študentov a pracovníkov školy i svojho okolia.

 

Meno autora/autorov: 
Daniela Bušová
Vek autora/autorov: 
18
Škola: 
Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom